Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů a práv subjektu

Vážení návštěvníci,

stali jste se uživateli portálu www.cmzs.cz (dále jen „Portál“), který pomáhá řešit různorodé situace týkající se zabezpečení různých typů rezidenčních, komerčních, veřejných budov a objektů. Portál je primárně určen k poskytování informací, doporučování účinných řešení, odborných profesionálních služeb a certifikovaných bezpečnostních produktů členů Cechu mechanických zámkových systémů České republiky, z. s. Abychom vám mohli umožnit využívání našich služeb – formuláře poptávky či dotazu, žádáme vás, v rámci vyplňování tohoto on-line formuláře, o poskytnutí vašich osobních údajů, které následně zpracováváme pro níže uvedené účely. Tento dokument vás seznámí zejména s tím, jakým způsobem s vašimi osobními údaji nakládáme, jaká máte práva ve vztahu k tomuto zpracování a jak je můžete uplatnit.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, kterými jsou zejména zák. č. 110/2019 Sb. a zák. č. 480/2004 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR.

1) Kdo je správcem vašich osobních údajů?
Správcem vašich osobních údajů je Cech mechanických zámkových systémů České republiky (dále jen „správce“), v případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění vašich práv ve smyslu čl. 2 níže nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese cmzs@cmzs.cz.

2) Jaké jsou účely zpracování, právní základ pro zpracování a doba uchování osobních údajů?
Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou (tj. vyplnění on-line formuláře) nebo účelem zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme pro níže uvedené účely a na základě níže uvedených právních titulů.

a. Za účelem odpovědi vašich dotazů zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu:
- osobní informace: jméno, příjmení
- kontakt: e-mail

b. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání účelu (odpovědi) a nejdéle 3 měsíce následující po měsíci, ve kterém došlo k obdržení vašeho on-line dotazu prostřednictvím formuláře.

3) Způsoby a prostředky zpracování
Vaše osobní údaje dle článku 2 výše zpracováváme prostřednictvím vámi vyplněného registračního formuláře. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Osobní údaje jsou uchovávány v našich informačních systémech, v případě potřeby mohou být též zálohovány na záložním serveru/nosičích informací.

Osobní údaje jsou pod naší stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých členských či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení jejich členství nebo smluvního vztahu k nám.

Informační povinnost pro uchazeče o členství v Cechu mechanických zábranných systémů ČR, z. s.

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES „GDPR“, Cech mechanických zámkových systémů České republiky (dále jen „správce“), tímto upozorňuje, že zpracovává vaše osobní údaje, respektive údaje uvedené kontaktní osoby v on-line formuláři uchazeče (jméno a příjmení, telefon, fax, webová stránka, e-mailová adresa, adresa bydliště), pro účely vyplývající ze stanov správce, o přijímání nových členů a vedení databáze uchazečů.

Správce dále prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu s tím, že k osobním údajům (jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa včetně adresy provozovny a dalších kontaktních údajů), mají přístup pouze členové správce v neveřejné části webu, která je za tímto účelem zřízená. Správce bude osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytnou do termínu přijetí nebo odmítnutí přijetí uchazeče za člena. V případě zamítnutí přijetí za člena bude správce zpracovávat osobní údaje nejdéle 3 měsíce následující po měsíci, ve kterém došlo k rozhodnutí o zamítnutí členství nejvyšším orgánem správce (tj. uskutečněnou Valnou hromadou).

Informační povinnost pro členy Cechu mechanických zábranných systémů ČR, z. s.

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES „GDPR“, Cech mechanických zámkových systémů České republiky (dále jen „správce“), Vás tímto upozorňuje, že zpracovává Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa), pro účely vyplývající ze stanov správce, tj. vedení členské databáze, odborná spolupráce, zasílání sdělení o akcích pořádaných správcem, k uveřejňování informací v informačních materiálech, časopise a bulletinech, vydávaných správcem.

Správce dále prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu s tím, že k osobním údajům (jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa včetně adresy provozovny a dalších kontaktních údajů), mají přístup členové správce v neveřejné části webu a veřejnosti jsou tyto informace dostupné v seznamu členů CMZS, ve veřejné části webu, která je za tímto účelem zřízená. Správce bude osobní údaje zpracovávat po dobu Vašeho členství v CMZS z.s. a nejdéle 3 roky následující po roce, ve kterém došlo k ukončení Vašeho členství.

Dále máte právo požadovat informace, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Každý člen má přístup ke všem osobním údajům, na základě přístupového jména a hesla do administračního rozhraní svého vlastního profilu, kde může kdykoliv své osobní i kontaktní údaje doplnit, opravit či aktualizovat, a má právo výmazu svých osobních údajů, respektive zrušení profilu, na základě ukončení svého členství v CMZS, z. s. V případě nejasností s dodržováním povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit na správce, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Obchodní styk – spolupráce

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES „GDPR“, Cech mechanických zámkových systémů České republiky (dále jen „správce“), zpracovává osobní údaje, které obdržel při obchodních jednání za účelem obchodního styku a vzájemně prospěšné spolupráce. Správce zpracovává vaše osobní údaje pro účely obchodního styku a zasílání informací pro naplnění účelu vzájemného obchodního styku a odborné spolupráce.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu s tím, že k osobním údajům budou mít přístup výhradně členové statutárního orgánu (členové Představenstva CMZS) správce. Správce bude osobní údaje zpracovávat po dobu trvání účelu a nejdéle 3 roky následující po roce, ve kterém došlo k ukončení spolupráce.

Máte právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke všem Vašim osobním údajům, právo k doplnění či opravě, nebo výmazu Vašich osobních údajů. V případě nejasností s dodržováním povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zásady používání souborů cookie na portálu cmzs.cz

Co jsou soubory cookies:

Abychom vám na webu cmzs.cz mohli poskytovat kvalitní služby, využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé čistě textové soubory, které ukládají informace v prohlížeči vašeho počítače. Běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:

  • ke správné funkčnosti našich stránek
  • při zapamatování přihlašovacích údajů našich členů do neveřejné zóny, aby je nemuseli pokaždé zadávat znovu
  • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit funkcionality portálu uživatelským potřebám
  • pomáhají nám zjistit, které části webu si návštěvníci nejčestněji prohlížejí, abychom mohli upravit a aktualizovat informace a nabídku našich služeb

Jaké soubory cookie používáme:

Používáme dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie serverem a nastavení vašeho prohlížeče).

Podle funkce, kterou jednotlivé cookie plní, se dělí na:

  • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu
  • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon s ohledem na používání formulářů na vaše dotazy
  • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých obsahových informací na webu
  • remarketingové, které umožňují personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení (viz PPC reklamy, které CMZS využívá)
  • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej návštěvníci a uživatelé z řad členů používají

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:

Vydavatel / Název cookie Typ cookie Trvanlivost
_ga, gat, gid Analytické Může se lišit
Auth-Token Systémový - nutný pro chod aplikace 1 den

Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde

POKUD NECHCI POUŽÍVAT COOKIES?

Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Pokud chcete soubory cookie z webových stránek cmzs.cz (nebo jakýchkoli jiných webových stránek) odmítnout, blokovat nebo vymazat, můžete tak učinit ve svém prohlížeči. Protože je každý prohlížeč jiný, způsob, jak změnit nastavení souborů cookie, si vyhledejte v nabídce „Nápověda“ vašeho prohlížeče (nebo v návodu k použití vašeho mobilního telefonu).

Informace o prohlížečích a způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/