26. 06. 2012

Stanovisko předsedy dozorčí rady k dopisu pana Jana Novotného ze dne 16.06.2012Stanovisko k dopisu pana Jana Novotného - Brno, bez uvedení data zpracování, který jsem obdržel e-mailem na adresu trezortest@trezortest.cz dne 16. června 2012 ve 14:19 hod.
Předmětem dopisu pana Novotného je námitka vzhledem k platnosti – usnášeníschopnosti  VH CMZS dne 15.6.2012.

K uvedenému konstatuji:
-    Stanovy cechu čl. č. 7, odst. 3 – předposlední a poslední věta zní – Každý člen musí být svolán písemnou pozvánkou odeslanou
     představenstvem nejméně 14 dní před jednáním. Pozvánka musí obsahovat návrh programu.  Toto se podle mého vědomí stalo –
     tajemník cechu pan Říha rozeslal pozvánky včetně přiloženého programu e-mailem tomu kdo jej vlastní dne 20.5. 2012 což je 21 dní
     před konáním VH, zbývajícím členům ( pan Hojer, Pekárek, Nový a paní Hošková ), kteří nemají e-mailovou adresu byla pozvánka,
     včetně programu, odeslána poštou ve stejném dni. Termín min. 14 dnů předem byl dodržen.


-    Stanovy cechu čl. č. 16, odstavec 2,
     bod 4 – Podrobnosti o systému jednání představenstva a voleb cechu stanoví jednací řád vydaný představenstvem CMZS. Z uvedeného
     mi jednoznačně vyplývá, že systém jednání představenstva a voleb cechu upravuje jednací řád.


-    V preambuli jednacího řádu se uvádí – tento jednací řád navazuje na stanovy CMZS a konkretizuje hlavní činnosti při řízení cechu. Na
     základě tohoto se domnívám, že STANOVY CMZS jsou nadřazeny jednacímu řádu, který je konkretizuje. 


-    Jednací řád, odstavec Valná hromada, bod 1  - Valná hromada je řádně svolána, když pozvánka s programem je odeslána obyčejnou
     poštou nejméně 14 dní před termínem konání valné hromady. Rozhodný je den podání dopisu na poštu – razítko pošty. Zde jsem toho
     názoru, že i toto bylo splněno a VH byla řádně svolána – viz. konstatování pod první odrážkou. Myslím si, že dnes v době datových
     schránek, nelze považovat odeslání prostřednictvím e-mailové pošty ze neadekvátní poště obyčejné. Za razítko lze pak považovat
     datumový údaj odeslání e-mailu. 


-    Kdybych chtěl ještě více celý problém kombinovat, použiji již shora uvedené ustanovení stanov cechu čl. č. 16, odstavec 2, bod 4 – a
     konstatuji, že jednací řád se týká pouze jednání představenstva a voleb cechu – tedy volební VH. Domnívám se, že toto měl asi autor
     STANOV a JEDNACÍHO ŘÁDU na mysli, aby na každé jednání představenstva a volební VH byla ,,záruka,, že je každý pozván.  V
     ostatních případech si cech plně vystačil s ustanovením stanov cechu čl. č. 7, odst. 3.


Závěr: Jako předseda DR CMZS konstatuji, že k  porušení stanov a jednacího řádu cechu v daném případě nedošlo a VH konaná dne 15. června 2012 v Tišnově – Hotel Červený mlýn byla usnášení schopná a přijatá usnesení – schválení jsou platná.
Dále vyslovuji tímto panu Janu Novotnému za jeho stanovisko poděkování, neboť jsem toho názoru, že vícerůznost názorů a přístupů přispívá ke zkvalitnění činnosti našeho společenství.

Osobně považuji krok pana Novotného za nešťastný, a i za určité nedorozumění. Pevně věřím, že pan Novotný, jako jeden z otců zakladatelů cechu a osob velmi úzce spjatých s jeho činností své rozhodnutí přehodnotí a bude se i nadále aktivně na činnosti CMZS podílet.
Za dozorčí radu CMZS
Praha 22.06.2012
Ing. Petr Koktan