01. 05. 2013

Seminář prevence kriminality s představením projektu BZPreventivní projekt Bezpečná země byl představen na vzdělávacím semináři pro členy Kolegia pro prevenci kriminality ve dnech 15. až 17. dubna 2013 ve Velkých Karlovicích

Semináře se zúčastnilo přes 50 preventistů obecních a městských policií z celé ČR. V úvodu všechny přivítal organizátor akce Ing. Milan Kladniček, ředitel MP ze Zlína.

Úvodní vzdělávací blok otevřel JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV ČR, který posluchače seznámil s aktuálními statistickými výstupy kriminality v ČR a s výsledky provedeného celorepublikového průzkumu veřejného mínění zaměřeného na postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky. Zejména zde zdůraznil nezastupitelnou úlohu obecních a městských policií.

Dále byl Cechmistrem CMZS Ing. Petrem Frázem a Členem představenstva CMZS Tomášem Pospíšilem představen preventivní projekt Bezpečná země.
Přednáška byla věnována hlavně zkušenostem z akcí v terénu v Městskou policií hl. m. Prahy. Dále byla představena členská základna společně s odkazy na cechovní stránky, jako možnost čerpat veškeré informace a hlavně kontakty na členy Cechu - zámečnícky, nouzové otvírací a klíčové služby, kteří mají provozovny v regionech, kde mají působiště městské policie, účastnící se semináře.

O realizaci projektu a jeho dopady byl mezi strážníky velký zájem a i v diskusi tak byla opětovně potvrzena opodstatněnost projektu.


Občanské sdružení KOLEGIUM PRO PREVENCI KRIMINALITY:

* vzniklo v lednu 2009 na popud preventistů obecních a městských policií.

* je nezávislou dobrovolnou společenskou organizací

* sdružuje fyzické a právnické osoby, které se zabývají prevencí kriminality

* je samostatným právním subjektem s registrací dle zák. č. 83/1990 Sb.

* zastupuje převážně strážníky obecních a městských policií, manažery prevence kriminality a další osoby, které se zabývají problematikou prevence kriminality

* vyvíjí aktivity v oblasti sociálně patologických jevů, sociální a situační prevence kriminality, bezpečnosti silničního provozu apod.

* si klade za cíl jednotně hájit zájmy preventistů i těch nejmenších obcí při jednáních s dalšími subjekty (např. ministerstvy) při tvorbě preventivních programů, s firmami při realizaci jednotlivých projektů (výhoda množstevních slev apod.), vyměňovat si zkušenosti a pomoc při realizaci projektů apod.

* nemá stanoveny žádné členské příspěvky, jeho činnost je prozatím hrazena ze sponzorských zdrojů. Členové výboru pracují zdarma bez nároku na jakékoli odměny.