28. 09. 2022

Prohlášení ASSA ABLOY_27_9_2022 _ narušování duševního vlastnictví

Vážení kolegové, členové,

byl jsem požádán naším členem - výrobcem a distributorem - ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. o zveřejnění následujícího prohlášení:

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o znepokojivé situaci na zámečnickém trhu, ke které došlo vprůběhu posledních několika týdnů a která zásadním způsobem poškozuje nejen společnost ASSA ABLOY, ale nás všechny, kteří se v zámečnickém oboru pohybujeme.

Máme k dispozici důkazy svědčící o tom, že na trh byly a jsou uváděny kopie originálních systémových klíčů FAB společnosti ASSA ABLOY , které jsou předmětem ochrany. Je všeobecně známo, že ASSA ABLOY je vlastníkem desítek patentů a užitných vzorů, chránících technická řešení.

Chtěli bychom Vás v tomto kontextu informovat, že osoby, které uvádí neoriginální klíče / polotovary klíčů FAB na trh, se dopouští nezákonného jednání spočívajícího v porušení patentových práv a práv vyplývajících z užitných vzorů společnosti ASSA ABLOY a rovněž v porušení zákazu nekalé soutěže.

Shora uvedené jednání je postižitelné nejen dle norem civilního, ale i trestního práva, a osoby, které se ho dopouští se vystavují riziku žaloby či dokonce trestního stíhání. Následky porušení patentových práv a nekalosoutěžního jednání pak mohou spočívat nejen v soudem uložené povinnosti zdržet se nezákonného jednání, ale zejména zaplatit poškozené osobě vysoké sumy za způsobenou újmu. Tato suma zahrnuje náklady na výrobu a výměnu napadených systémů, stejně tak jako na další újmu způsobenou prokazatelně porušením patentových práv.

V této souvislosti se tak obracíme právě na Vás, naše obchodní partnery, a žádáme, abyste v případě, že se stanete svědky shora uvedeného protiprávního jednání, kontaktovali naši telefonní linku zřízenou právě pro tuto situaci

na telefonním čísle: +420226806262

Zásah do patentové ochrany nebo do práv k užitnému vzoru a do systému generálního hlavního klíče kteréhokoli výrobce považujeme za neetický krok, který vrámci férové soutěže nemá obdoby a který poškozuje celý náš zámečnický trh.

ASSA ABLOY je tak připravena s Vaší podporou bránit své duševní vlastnictví proti všem porušovatelům a podniknout veškeré kroky nutné k ochraně svých práv, jakož i zámečnického oboru jako takového.
V případě jakýchkoliv dalších dotazů, nás neváhejte kontaktovat na výše uvedeném čísle.

Věříme, že se nám to s Vaší pomocí podaří.

Pavel Jirásek
Jednatel
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.