27. 12. 2018

Komerční bezpečnost a školaVážené kolegyně a kolegové,

Hned začátkem roku, máte možnost absolvovat kurz auditora, který pořádá Asociace bezpečná škola, kde je náš cech také členem. Někteří z našich řad jsou již certifikovanými auditory a své zkušenosti z praxe, tak rozšířili o další rozměr.

Rád bych Vám jen krátce přiblížil danou problematiku a uvedl do oboru.


 

Komerční bezpečnost a škola

Normativní rámec jsme vymezili, v současnosti je nejdůležitějším aktem výše citovaná ČSN 73 4400. Aplikaci normy vymezuje metodika MVČR. Standard aktivit komerčních subjektů doporučuje ABŠ z.s., vše ostatní je volná soutěž na jasně vymezeném trhu. První fází optimální cesty k bezpečnosti je bezpečnostní posouzení, chcete-li bezpečnostní audit. To je příležitost pro konzultační a poradenské firmy, jejich zkušené specialisty, analytiky nejlépe s certifikací auditora. Výstupem jejich aktivit by mělo být kvalifikované posouzení stavu bezpečnosti školy ve vztahu k normě a auditní výrok s návrhem opatření včetně odhadu jejich pracnosti či nákladů. Přikláníme se k aplikaci cyklu PDCA (opakované provádění činností plán-realizace-ověření výsledku-uvedení do praxe).

OBR. 2 STÁHNETE ZDE


Obr. 2 Schéma standardizace a fixace úrovně zdokonalení v PDCA cyklu (zdroj: internet)

Režimová, technická, technologická, integrační a edukační opatření pak otevírají příležitost pro dodavatele dílčích produktů a služeb, tedy pro širokou škálu bezpečnostních profesionálů. Svrchovaným pánem tohoto procesu však zůstává zřizovatel a vedení školy, metodou pak vždy veřejná soutěž. Metrikou pak spíše kvalita než cena. Všestranným zájmem musí být dlouhodobá spolupráce a spokojenost. Výsledkem zvýšení stavu i pocitu bezpečí.

 

Hlavní aktéři a jejich role

Nechme stranou již citované a neopominutelné aktéry bezpečnosti škol a školských zařízení, kterými jsou resorty školství, vnitra, Česká školní inspekce a zcela jistě i ABŠ z.s., zaštítěná Asociací krajů ČR. Hlavně díky nim je proces nastartován a zacílen. Solitérem je a zůstane ředitel školy jako odpovědný manažer s legislativou vymezenými povinnostmi a kompetencemi. Z hlediska formulace strategií a projektů je nejdůležitější role zřizovatele tedy nejčastěji obce, kraje a výjimečně i fyzické či právnické osoby. Školy nestaví svůj přístup k bezpečnosti až dnes a na zelené louce, investovaly v minulosti hodně invence i prostředků pro dosažení, zdokonalení a udržení stávajícího bezpečnostního standardu, a mnohdy využily služeb komerčních subjektů či osob odborně způsobilých (OZO). Na řadě škol působí bezpečnostní specialisté, zkušení školníci či preventisté a málo kdo ví více o šikaně, záškoláctví, činnosti dětských gangů a dalších sociálně patologických jevech než pedagogové a výchovní poradci. Pro posouzení vnějšího kontextu bezpečnostní politiky školy jsou významné poznatky základních složek IZS, především PČR (hlavní uživatel výstupů), ale také obecních policií, oddělení prevence kriminality či odborů krizového řízení. Názory uvedených i dalších subjektů je potřeba brát do úvahy a promítat jejich postoje a názory do bezpečnostního posuzování a při formulaci i realizaci bezpečnostních opatření.

Důležitou roli mohou sehrát profesní spolky, komory a asociace bezpečnostního průmyslu. Bude potřeba sestavit a zaštítit ověřené technologie, prověřené a důvěryhodné společnosti či seznamy certifikovaných bezpečnostních expertů. Takovéto registry, portfolia a nomenklatury udržovat aktuální a spojit své vlastní dobré jméno s příslušnou garancí a převzít za ni odpovědnost. Periodika či odborné semináře a konference mohou být poskytnuty jako platforma pro prezentaci nejlepší praxe. Stejně důležité bude ale i odhalování nepoctivého a neprofesionálního přístupu včetně sankcí a informací pro zainteresovanou odbornou veřejnost.

 

Příležitosti pro budoucnost

Komerční bezpečnost a její podniky mohou vytvářet a využívat řadu dalších příležitosti. Běžnou praxí je dohled nad bezpečností škol prostřednictvím dohledových center městských a obecních policií. Pokud se však systémy technické bezpečnosti budou ve školách masivněji nasazovat, stane se nemyslitelným realizovat dohled nad stovkami kamer či dalšími výstupy bezpečnostních systémů zahrnujících například technologický, infrastrukturní a informační dohled.

V budoucnu bude nutné technicky a informačně podporovat řízení incidentů a bezpečnostních událostí. Sdílet informace o stavu a řešení krize mezi všemi aktéry, kteří nejčastěji působí v součinnosti.

Specifikou oblastí je integrace bezpečnostních technologií. Vyvolání obrazu kamery s alarmovým stavem při incidentu na přístupovém systému, zabezpečovacím tísňovém systému či elektrickém požárním zabezpečení se stalo standardem. V plenkách je však institucionální integrace a přenos plnohodnotných informací včetně videosignálu mezi dohledovými dispečinky na mobilní prostředky zásahových složek nebo i zřizovatele a vedení školy.

Je nesporné, že nad technickými systémy ochrany a zabezpečení se budou nadále vyvíjet sofistikované analytické algoritmy a prvky umělé inteligence. Až budou prověřeny bezpečnostní praxí v průmyslu, veřejné správě či soukromé sféře najdou si cestu do škol. Nositeli těchto projektů a inovací budou logicky podniky komerční bezpečnosti, které s nimi v ostatních aplikačních oblastech nasbírali zkušenosti.

 

Příležitost oboru


Do komerční bezpečnosti patří také mechanické zábranné prostředky (MZP), které mají jednu ze základních úloh v citované ČSN 73 4400. Seznámení se s touto normou a následné aplikování doporučení na objektech škol a školských zařízení, je příležitostí rozšíření našeho oboru. V rámci této normy se na členy cechu nahlíží jako na odborníky, kteří jsou školeni a mají povědomí o certifikovaných produktech MZP. Právě certifikované produkty, ať už se jedná o systém generálního klíče (SGHK) nebo bezpečnostní kování, panikové zámky na únikových cestách v souladu s požárními předpisy a další, jsou jedním z hlavních bodů v prevenci kriminality a zejména při realizaci ČSN 73 4400 v praxi.

Asociace bezpečná škola ve spolupráci s CMZS-ČR a Odborem prevence kriminality MV ČR, pořádá i v roce 2019 řadu seminářů v krajských městech. Na těchto seminářích jsou přítomni zástupci zřizovatelů škol a školských zařízení, ředitelé škol a osoby působící v segmentu prevence kriminality. Česká republika je jedním ze států, kde se prevence kriminality a bezpečnost měkkých cílů dostala do dlouhodobého plánu bezpečnosti státu.

 

Text byl použit z materiálů Asociace bezpečná škola a CMZS ČR

Ing. Petr Fráz, Cechmistr CMZS ČR