24. 07. 2017

Dotace v rámci nové normy ČSN 73 4400


Vážené kolegyně a kolegové,

Přinášíme Vám informace tykající se dalšího postupu v dotacích v rámci nové normy ČSN 73 4400, bezpečnost ve školách a školských zařízení. V rámci pravidelných podzimních školení, bude zařazeno též školení na normu ČSN 73 4400- postupy a aplikace normy na mechanické zábranné prostředky, chráněné únikové cesty. Vše je v pohybu a my jsme v samotném centru dění nejen v přípravách dotačních programů.

Vláda podpořila nové dotační tituly. Pomohou zvýšit ochranu měkkých cílů


Vláda dnes, 24. července 2017, schválila na návrh Ministerstva vnitra vytvoření dotačních titulů, které mají přispět ke zvýšení ochrany měkkých cílů. Smyslem nových programů je hlavně snaha motivovat samotné vlastníky a provozovatele měkkých cílů ke zlepšení vlastních schopností připravit se a reagovat na případný násilný útok. Nové dotační programy vzniknou na ministerstvech vnitra, dopravy, zdravotnictví a kultury.

Ochrana měkkých cílů je nejen pro Ministerstvo vnitra prioritou. „Vláda již v dubnu 2017 schválila Koncepci ochrany měkkých cílů pro roky  2017–2020. Ta jako jeden z pilířů systému ochrany měkkých cílů definuje právě podporu skrze dotační tituly,“ uvedl první náměstek ministra vnitra Jiří Nováček s tím, že Ministerstvo vnitra chce motivovat hlavně samotné vlastníky a provozovatele měkkých cílů ke zlepšení ochrany jejich objektů.
 
V první vlně se bude jednat o neinvestiční dotační programy zřízené pro roky 2019–2021. Peníze tak žadatelé budou moci využít hlavně na analýzy zabezpečení a možných opatření, vzdělávací a osvětové aktivity, proškolení personálu nebo zpracování bezpečnostní dokumentace. Dotace půjdou primárně státním, obecním a soukromým nekomerčním měkkým cílům.
 
Dotační programy zřídí ministerstva dopravy, zdravotnictví a kultury. Ministerstvo vnitra po dohodě s Ministerstvem školství vytvoří dotační tituly dva: kromě problematiky ochrany veřejných prostranství a podpory zabezpečení objektů (akcí) veřejné správy bude realizovat i problematiku ochrany a zabezpečení škol a školských zařízení.
 
Vzorové a obecné zásady pro udělování dotační podpory, které si pak budou moci jednotlivá ministerstva rozpracovat, bude řešit stálý poradní sbor MV k ochraně měkkých cílů. Mimo to bude MV dle potřeby poskytovat ostatním ministerstvům konzultace, školení či jinou odbornou pomoc vztahující se ke zřízení a správě dotačních programů. Ministerstva budou mít možnost rozdělit mezi lety 2019–2021v rámci těchto programů 359 milionů korun.
 
 
Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations

Zdroj: webové zpravodajství MV-ČR


Krásné letní dny přeje Cechmistr  Ing. Petr Fráz a Mistr Správní sekce Tomáš Pospíšil
CMZS