06. 06. 2016

Cech MZS-ČR na celostátní konferenci Bezpečná škola - 26. 05. 2016


Vážené kolegyně a kolegové,

Níže Vám přináším pár informací  z Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2016, která se uskutečnila v Praze 26.5.2016 v prostorách Technické knihovny.

 

Konference byla  volným pokračováním a navázáním na úspěšný projekt z roku 2015, který se setkal s mimořádným zájmem odborné veřejnosti, především z řad ředitelů škol všech stupňů, zúčastnilo se jí 170 posluchačů!  

Cílem konference v roce 2016 bylo další rozšíření znalostí a seznámení zástupců škol a jejich zřizovatelů, pracovníků státní správy a samosprávy (kraje, města, obce) s možnostmi financování, normami, ale i technickými možnostmi a podmínkami při komplexním zabezpečení školských zařízení s ohledem na maximální možnou ochranu žáků, pedagogů i návštěvníků škol nejen před útoky tzv. šílených střelců, ale i před vandalismem nebo krádežemi.

 

Pro nás členy cechu se jedná o významnou událost, neboť zde prvně oficiálně byla představena nová norma ČSN 73 44 00 – Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení. Významná z pohledu mechanických zábranných prostředků, které tato norma zcela využívá. Zejména systém generálního klíče ve všech jeho modifikacích.

 

První blok konference byl věnovaný problematice AUDITU.

 

V tomto bloku se účastníci zaměřili na aktuální stav v oblasti bezpečných škol z pohledu MV ČR.   Představili zde aplikaci tzv. „Paretova pravidla 80/20“, tedy poměr technika/lidský faktor při snaze o dosažení „bezpečné školy“. Ukázali možnosti vytvoření nové pracovní pozice „školník – preventista“. Ing. Libor Sladký ze společnosti ICS-systémy s.r.o. Karlovy Vary modelově představil důležitost kvalitního zadání auditu pro jeho správné vyhotovení. Taktéž vytvoření metodiky pro zadání auditu.  Vzorová řešení z Karlovarského kraje, včetně možnosti financování, představil bezpečnostní ředitel a vedoucí oddělení odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje, pan Martin Rais.

 

další panel této konference se věnoval krizovému řízení s názvem bloku:

  

JAK ZVÝŠIT BEZPEČNOST S VYBAVENÍM A PERSONÁLEM JAKÝ MÁM

Zabezpečit školu mnohdy vypadá jako úkol nakoupit kamery, zamknout nepotřebné dveře a nepouštět do budovy rodiče. Často je ale systém děravý, nebo má škola prostě smůlu a ke krizi dojde i přes všechnu snahu jí zabránit. Krizí myslíme průšvih, který nedokážeme zvládnout standardními postupy a který navíc může ohrožovat i zdraví žáků. V takovou chvíli potřebují ohrožení studenti vaši maximální pozornost, ale velice brzy se o vaši pozornost také hlásí rodiče dětí, ostatní učitelé i média. Co uděláte i řeknete, respektive neuděláte a neřeknete, je pod veřejným drobnohledem a má své důsledky. Připravit se na tuto situaci tím, že si ujasníte, co vás čeká, jaké jsou vaše priority v jednotlivých časových fázích a jak vlastně (krizově) komunikovat, bylo posláním druhého bloku konference

 

třetí panel této vzdělávací akce s názvem …A JAK TO VIDÍ OBOROVÍ PARTNEŘI? / DOTAČNÍ PROJEKTY…  informovali o následujících aktivitách:

 

Praktická ukázka činnosti samosprávy města a MP Zlín ve vztahu k bezpečnostním opatřením ve školách. Dotační výzvy roku 2016 od MMR ČR, přesněji specifický cíl 2.4 IROP. Aktivity MŠMT v oblasti bezpečnosti - změny v Rámcovém vzdělávacím programu (správná praxe). Spolupráce MŠMT s dalšími ministerstvy, odbornou veřejností a společnostmi. A jakým způsobem české školy přistupují ke vzdělávání dětí a žáků v bezpečnostních tématech sdělil zástupce ČSI, pan Ondřej Andrys.

 

Poslední blok v dopoledního programu této konference byl věnovaný technologii. Představili se společnosti, které v bezpečnostním průmyslu patří mezi tzv. Top of Mind společnosti.

 

Šest zástupců ukázalo, že v dnešní době lze zajištění bezpečnosti škol a školských zařízení provádět mnoha způsoby.  Podívali jsme se na elektronickou kontrolu vstupu společně s verifikací oprávněné osoby od společnosti Siemens s. r.o. Zástupce spol. SALTO Systems  prezentoval mimo jiné i unikátní funkci tohoto zámkového systému, tzv. virtuální sítě s přenosem údajů ze všech přístupových bodů o tom, kdo kdy a kam vstoupil, se zajištěním rychlého zneplatnění ztracených nebo odcizených identifikačních prvků (bezkontaktních karet nebo přívěsků) a s možností propojení na další systémy provozované školou.  Mechanické zábranné prostředky jako součást komplexního řešení zabezpečení škol účastníkům představil cechmistr CMZS ČR, Ing. Petr Fráz. Klíčovou roli IT technologií  vysvětlil technický ředitel divize IT infrastruktura AutoCont CZ a. s., pan Petr Vejmělek. A jak přesně funguje mechanický uzamykací systém společnosti KABA, to představil Ing. Ivo Buk, obchodní a technický poradce Kaba GmbH, odštěpný závod.

 

Krátký rozhovor s cechmistrem Ing. Petrem Frázem v rámci konference Bezpečná škola.

Doatupné na:   http://www.motivp.com/profile/Petr_Fraz

Více informací dostupné na: http://www.bezpecnaskola2016.cz/aktuality.html

 

zasíláme Vám tímto přednostně informace k plánovaným seminářům IROP, které byly zmíněny v přednášce pana Mgr. Ondřeje Peška z MMR ČR (blok C …A jak to vidí oboroví partneři/dotační projekty…). POZOR kapacita seminářů je limitována! Termín 9. 6. 2016, Praha. Další regiony od 10. 6. – 24. 6. 2016.  

 

Prezentace pana Peška:

http://www.bezpecnaskola2016.cz/aktuality.html

 

Informace o centrálním semináři IROP k výzvám č. 32 a 33 (SŠ/VOŠ), včetně registračního formuláře.

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci/Akce-a-vyzvy-RO-IROP/Seminar-pro-zadatele-k-32-a-33-vyzve

 

Centrum pro regionální rozvoj ČR bude pořádat následně také regionální semináře.

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Seminar-pro-zadatele-k-32-a-33-vyzve-Infrastruktura-strednich-a-vys

 

S využitím dostupných informací společnosti Mascote

Cechmistr Ing. Petr Fráz