12. 12. 2012

Aktuálně z Hospodářské Komory ČR


Na HK v živnostenské sekci HK ČR diskutujeme o problémech, které nás potkávají v podnikání. Jedním z těchto témat je tzv. „ švarcsystém“.

Jeho prezentaci si stáhněte ZDE.


Dále proběhl XXIV. sněm HK ČR. zde je jeho předkládací zpráva:

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

Podpora malých a středních podnikatelů v České republice se řídí zákonem č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a příslušnými nařízeními Evropské komise pro podporu malého a středního podnikání.

Podle § 9 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, předkládá vláda Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jedenkrát ročně „Zprávu o vývoji malého a středního podnikání“ včetně vyhodnocení účinnosti podpor a hospodárnosti využívání prostředků státního rozpočtu.

Předložená Zpráva obsahuje informace o vývoji malého a středního podnikání, o realizaci programů podpory v roce 2011, o počtu a výši podpořených projektů v jednotlivých programech a o jejich předpokládaných přínosech pro národní hospodářství.

Programy podpory jsou realizovány Ministerstvem průmyslu a obchodu, ale i dalšími institucemi. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytovalo prostředky aktivní politiky zaměstnanosti s nepřímým vlivem na podporu podnikání. Kromě čerpání prostředků z Operačního programu Podnikání a inovace byly v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu malé a střední podniky také příjemci nebo spolupříjemci podpory v rámci programů výzkumu a vývoje či národního programu Záruka pro začínající drobné podnikatele. Další formy podpory byly poskytovány v programech účasti na zahraničních výstavách a veletrzích, v programu úspor energií či v rámci Rámcového programu pro podporu technologických center a center strategických služeb. Program rozvoje venkova je realizován Ministerstvem zemědělství.

Programy podpory malého a středního podnikání financované z prostředků státního rozpočtu a zdrojů Evropské unie zvýhodňují přístup malých a středních podnikatelů k odborným poradenským, vzdělávacím a informačním službám a k finančním zdrojům na realizaci podnikatelských záměrů.

Zpráva také monitoruje pokročilou fázi přípravy nového programovacího období kohezní politiky 2014 – 2020, jehož hlavním výstupem v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu bude Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014 až 2020, která bude předložena vládě ČR k projednání do konce roku 2012. Cílem připravované koncepce bude kontinuálně posilovat konkurenceschopnost a ekonomickou výkonnost malých a středních podnikatelů založenou především na využívání a rozvoji inovačního potenciálu, na znalostech a vzdělávání, snižování energetické náročnosti a internacionalizaci vyplývající z výhod vnitřního trhu EU a trhů třetích zemí.

Celý zápis z jednání sněmu nalezdete ZDE.