zápis z jednání a usnesení náhradní VH - Tišnov 15.6.2012

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

zápis z jednání a usnesení náhradní VH - Tišnov 15.6.2012


Zápis z jednání a usnesení náhradní valné hromady konané v Tišnově dne 15.6.2012.

Zápis z jednání náhradní Valné hromady Cechu MZS ČR konané dne 15.6.2012
v penzionu Červený mlýn - Tišnov.


Jednání zahájil řídící náhradní VH pan Pospíšil a seznámil přítomné s programem jednání.
Mandátová komise: pan Čapek, pan Krpálek, pan Boháček
Návrhová komise : pan Buk, pan Vašík, paní Ivanovová

Program:

1)        kontrola plnění usnesení z minulé VH
2)        schválení mimořádných výdajů na PRAGOALARM
3)        návrh na změny ve stanovách CMZS
4)        zpráva o činnosti jednotlivých sekcí
5)        projednání žádosti firmy SOKOL - snížení členských příspěvků
6)        cechovní kalendáře na rok 2013
7)        slovo cechmistra k problematice nouzového otevírání, spolupráce se státní
           správou, chystané změny v rámci nového Zákona o bezpečnostních službách
8)        zpráva o hospodaření Cechu
9)        přijetí nových členů, předání členských listů
10)      usnesení, závěr
11)       volná diskuze

Hlasování o předloženém programu,  pro 22 členů, proti 0, zdrželo se 5 členů. Program byl přijat.


1)     kontrola plnění usnesení z minulé VH

Slovo si vzal cechmistr ing. Fráz, který informoval přítomné o převzetí funkce mezi ním a panem Sedláčkem, které bylo protokolárně provedeno.
Dále shrnul nejdůležitější záležitosti, které byly dle plánu realizovány.
Technická sekce zajistila na jaro 2012 dvě školení zaměřená na nouzové otevírání, která proběhla v Sokolově a Plzni. Školení byla hodnocena kladně, nabízená kapacita byla plně využita a cechmistr poděkoval zainteresovaným za odborné vedení.
Cech prezentoval na semináři v Hradci Králové projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ, který je průběžně prezentován na dalších akcích.
Dne 30.5.12 proběhla tisková konference na MV ČR za účasti celostátních médií. Zde byl představen projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ, nad kterým převzalo MV ČR záštitu. Městská policie Praha nabídla spolupráci na projektu Bezpečná země. Dále byl prezentován veletrh PRAGOALARM, který se konal v Praze - Holešovicích v Průmyslovém paláci. Veletrh se vydařil a po všechny tři dny byl velký zájem o stánek Cechu, kde se prezentovali výrobci z řad našich členů. Hodnocení návštěvníků bylo vysoce kladné. Důležité bylo propojení se státní správou, která právě doporučuje zabezpečení zajistit pomocí členů cechu, kteří jsou garanty kvality. Cechmistr požádal pana Říhu, aby přednesl zprávu o hospodaření za rok 2011. K 1.1.2011 bylo v pokladně 14.489Kč a na BÚ 878.323,75.
K 31.12.2011 bylo v pokladně 6.322Kč a na BÚ 932.041,17.
Náklady na činnost činily 300.153,10Kč, kdy byly následující výdaje - spotřeba materiálu 11.722Kč, opravy 3.840Kč, cestovné 3.046,60Kč (převážně za cestu do zahraničí), náklady na reprezentaci 50.084Kč (pořádání školení, zasedání představenstva a DR, společenský večírek a VH), ostatní služby 57.210Kč (telefony, poštovné, pronájmy, prezentace, příspěvek HK ČR), mzdové náklady 147.200Kč (DPP ing.Dolejš, Bc.Císařová, pí.Mahdalová, p.Novotný, p.Říha), ostatní daně a poplatky 23.600Kč, bankovní poplatky 3.450,50Kč.
Příjmy byly ve výši 347.574,52Kč, kdy tržby z prodeje činily 25.400Kč, úroky z BÚ 5.174,52Kč a členské příspěvky 317.000Kč.
Hospodářský výsledek je aktivní o 47.421,42Kč.
Dále máme drobný majetek ve výši 38.729Kč (telefon, počítač, tiskárna, laminátor, projektor, diktafon) a dále máme majetek, který není účetně evidován.
Ing. Fráz předložil náhradní VH návrh na prodloužení DPP s panem Říhou o další rok. Jedná se o korespondenci, vedení účetnictví, rozesílání informací, zpracování zápisů z jednání představenstva a další práce dle požadavků představenstva. Pro hlasovalo 25 členů, proti 0.

Byla vyhlášena přestávka.

Mandátová komise konstatuje, že na náhradní VH je přítomno 27 členů, 1 host a 1 budoucí člen.
Bylo ověřeno složení mandátové komise, kterou tvoří panové Čapek, Krpálek a Boháček. Návrh byl jednomyslně schválen všemi 27 členy.
Byl předložen návrh na složení nové návrhové komise, kterou tvoří ing. Ivo Buk, ing. Vašík a Mgr. Ivanovová. Pro toto složení je 26 členů, 1 se zdržel hlasování.

2)     schválení mimořádných výdajů na PRAGOALARM

Cechmistr žádá VH o schválení mimořádné zálohy 140.000Kč na stánek cechu na PRAGOALARMU, který povolil nad rámec svojí pravomoci. Záloha již byla vrácena na účet cechu, protože byla pokryta příspěvky vystavovatelů. Jednalo se o firmy ASSA ABLOY, TOKOZ, EVVA, ROSTEX, HOBES, KABA, SHERLOCK, EGLINE, TREZOR TEST, GUARD, WINKHAUS a SAVEKEY. Přispělo i MV odbor prevence částkou 5.000. Celkem bylo vybráno 155.000Kč, které jsou již na našem účtu. Mimořádný výdaj by schválen VH, pro 25, 2 se zdrželi.

3)     návrh na změny ve stanovách CMZS

Byli požádáni pan Sedláček a pan Říha zpracováním návrhu změny stanov. Na základě toho byl předložen návrh interního předpisu IP2. Po dohodě s VH bylo rozhodnuto, že mimo body, které je potřeba schválit přednostně bude předpis umístěn na web cechu k připomínkování a na podzimní VH ke schválení.
Nově se doporučuje zavést pojem partner cechu, kterým může být PO, nebo FO podnikající v oboru úzce navazujícím na předmět činnosti členů cechu. Partner cechu obdrží partnerský list. Má stejná práva a povinnosti jako člen cechu, ale nemá právo volební. Platí příspěvek 1.500Kč. Může používat logo Bezpečná země na základě licenční smlouvy. Licenční smlouva upřesní na jaký výrobek se dá logo použít a bude povinnost výrobek certifikovat. Licence bude platná rok a bude zpoplatněna až do výše 15.000Kč.
Dalším bodem je způsob svolání VH, kde je navržena změna na svolání e-mailem jako dosud 14 dní předem a s programem jednání. Ing. Koktan doporučuje neměnit stanovy, kde je povinnost svolání písemnou formou, ale opravit jen jednací řád, kde je zaslání poštou. To by se mělo upravit. Konečná verze bude upřesněna po zjištění jako jsou možnosti kontrola informací na webu. Změny budou po připomínkování předloženy ke schválení na podzimní VH. Cechmistr nechal hlasovat o zvoleném způsobu. Pro 27 přítomných. Nikdo se nezdržel a ani nebyl proti.

4)       zpráva o činnosti jednotlivých sekcí

Zprávu o činnosti zahraniční sekce přednesl ing. Buk, který informoval o účasti na konferenci ELF v Lillehammeru v Norsku, kde jsme se prezentovali jako nový člen ELF, který byl přijat za velmi výhodných podmínek. Informoval o způsobu financování, spolupráci s výrobci, výměně zkušeností mezi jednotlivými členy ELFu, vzdělávání v rámci tohoto sdružení  a možnosti případné obchodní spolupráce.
Náklady na uspořádání konference hradí výrobci zabezpečovací techniky, kteří se na konferenci prezentují, jako například ASSA ABLOY, SILCA, KABA, DORMA, GEZE, kteří platí za pronájem plochy a pořadatel má dokonce zisk.
Mimo výstavu probíhají semináře, pořádané jednotlivými sekcemi, které jsou zaměřeny na otevírací techniku, kování, autozámky, planžetování a tak dále. Semináře jsou za úplatu. Byla naván kontakt s organizacemi z Německa, Rakouska, Polska a dalších zemí.
Zásadním poznatek je, že financování naší činnosti je možné zajistit zvýšením podpory z řady výrobců pořádáním prezentací a seminářů za finanční úhradu.
Jednání se za cech zúčastnil rovněž pan Pospíšil a o účasti a prezentaci bude na webových stránkách cechu zveřejněn článek s fotodokumentací.
Činnost správní sekce prezentoval pan Pospíšil, který připomněl účast na výstavě PRAGOALARM, projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ, tiskovou konferenci MV ČR vše za naší účasti. Účastníme se akce SECURITY ALARM, která se bude konat 20. října v Pardubicích, kde budeme prezentovat projekt Bezpečná země. Prezentace bude rovněž v Praze a to pro preventisty a Městskou policii. Další přednáška bude v Liberci. Cech byl představen pro MP v Ostravě, kteří mají zájem vybavit své 3 předváděcí místnosti informacemi o Bezpečné zemi. Jsou vytvořeny letáky a brožury, které budou šířeny pracovníky policie. Byl navázán kontakt s firmou SEZNAM.CZ mají projekt, kdy dělají zdarma zápis na internet,u kterého je logo cechu MZS a bude tam i logo Bezpečné země. To je výhodné při vyhledávání našich členů.
Zprávu technické sekce přednesl cechmistr, protože dosud nemáme mistra této sekce a doufá, že bude zvolen na podzimní VH. Doporučuje vytvoření oblastní pobočky cechu v Ostravě nebo Opavě, kde se úspěšně rozvíjí spolupráce s MP a policií ČR. Včele pobočky by byl člen cechu z této oblasti, který by doporučoval firmy tohoto regionu. Je zájem o spolupráci ze strany zámečníků ze Slovenska, kde není asociace podobná našemu cechu.
Dále se uvažuje před podzimní VH uspořádat zájezd do firmy SILCA  v Itálii, nebo na Slovensko k firmě SHELOCK. Přišla nabídka na školení ve spolupráci s ELFem. Místo uspořádání bude určeno dodatečně.
5)    cechovní kalendáře na rok 2013

Doporučujme vytvoření cechovního kalendáře financovaného z poplatků za inzerci. Musíme oslovit minimálně tři tiskárny, které by zpracování kalendáře zajistili. Představa je, že cena inzerátu by byla 2.500Kč a přebytek financí by se použil na propagaci cechu. Cech nestojí výroba kalendáře nic. Musíme oslovit potencionální zájemce o inzerci. Pokud nebude inzerce naplněna nebude kalendář zadán. Tento návrh bude součástí usnesení.

6)     zpráva dozorčí rady o hospodaření Cechu

Zprávu přednesl předseda DR ing. Koktan. Připomněl, že stanovy a jednací řád nebyly porušeny, protože v případě, že se nejedná o volební VH není zde žádné omezení. Zpráva bude zveřejněna na webu. Informoval o tom, že je hospodařeno řádně a vedení je průhledné. Na mzdových nákladech bylo za leden až duben 2011 čerpáno 117.200Kč a za červenec až prosinec 30.000Kč. Jako nehospodárné se jeví náklady na pořádání zasedání představenstva, které je třeba pořádat tam, kde budou náklady minimální. Rozdělil hodnocení roku za tři části. Část do voleb, kdy vedl cech ing. Dolejš, kterému poděkoval za jeho práci, na období po podzimní VH, kdy vedl cech pan Sedláček a na období po VH, kdy vede cech ing. Fráz. Vzhledem k tomu, že nebyl na VH zvolen mistr technické sekce, je její činnost nedostatečná a doporučuje zvolení mistra této sekce.

7)    přijetí nových členů, předání členských listů

Cechmistr informoval VH, že máme přihlášku za člena cechu od firmy POBOS s.r.o., jejíž zástupce ing. Šrubař je přítomen a požádal jej o představení firmy. Byl představen výrobní program, ve kterém jsou i speciální vložky na klíč
s čipem a zajímavé na tom je, že vše probíhá bez napájení. Doporučení mají od firmy Sherlock a Trezor Test.
Při hlasování o přijetí bylo všech 27 přítomných pro.
Následovalo předání členských listů těm členům, kteří byli přijati na minulé VH. Ti kteří nebyli přítomni obdrží členský list poštou.

8)    usnesení

Návrh usnesení přednesl ing.Fráz.
Informovat členskou základnu pomocí webu o návrhu na změnu stanov a jednacího řádu. Zadat výrobu cechovního kalendáře podle zájmu o inzerci.
Schválení hospodaření za rok 2011.
Představenstvo projedná spolupráci s Asociací zámkových a klíčových služeb do příštího jednání VH. Schvaluje přijetí nového člena firmy POBOS.
Pan Bartoš požaduje zveřejnit informace o přenášení daňové povinnosti. Cechmistr informuje, že na webu mohou být zveřejněny zkušenosti jednotlivých firem, ale nelze paušalizovat jak to provést. Záleží na požadavcích jednotlivých firem a nám jde o to, aby proplatili co požadujeme a podle toho se musíme přizpůsobit. Záleží také na požadavcích jednotlivých FÚ.
Hlasování - pro 25, zdrželo se 2, proti 0. Usnesení bylo přijato.
Zápis a usnesení podepsali : Ing. Ivo Buk, Ing.Vašík, Mgr.Ivanovová.


Zapsal Oldřich Říha - tajemník

Partneři

 • SOUSEDE.CZ

  Správa SVJ a BD online - Sousede.cz | Web pro Společenství vlastníků, bytová družstva
 • ELF

  European locksmith federation convention 2017
 • FORD

  Ford Connect
 • Ministerstvo Vnitra ČR

  Ministerstvo Vnitra ČR
 • MVČR - odbor prevence

  MVČR - odbor prevence
 • Hospodářská komora ČR

  Hospodářská komora ČR
 • Policie ČR

  Policie ČR
 • ASOCIACE GRÉMIUM ALARM

  ASOCIACE GRÉMIUM ALARM
 • Zavřít dveře nestačí

  Zavřít dveře nestačí
 • ELF

  ELF
 • SAVE KEY

  Save Key
 • MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA

  Městská Policie Praha
 • SECURITY MAGAZÍN

  Security Magazín
 • AZKS

  Asociace zámkových a klíčových služeb
 • SelectaDNA

  SelectaDNA