Zápis z jednání představenstva 17.září 2011

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

Zápis z jednání představenstva 17.září 2011

Zápis z jednání představenstva Cechu MZS ČR dne 17.září 2011.

Místo: Plzeň, hotel Angelo od 13 do 17,15 hodin


Přítomni: Představenstvo - ing. Ivo BUK, Václav ČAPEK, ing. Petr FRÁZ, 

Boris MAHDAL, Ivo MARÁK, Tomáš SEDLÁČEK, 

ing. Oldřich SCHWARZ

Dozorčí rada - ing. Petr KOKTAN

Hosté - Ladislav BERÁNEK – H&B Group s.r.o. Plzeň, 

Martin KOUDELKA – Guard-Mudroch s.r.o., 

ing. Ladislav MEISNER – Rostex Vyškov s.r.o., 

Tomáš POSPÍŠIL – Sherlock s.r.o. Praha,

Michal ŘÍHA – ASSA ABLOY Czech+Slovakia s.r.o. Praha,

Oldřich ŘÍHAJednání zahájil cechmistr pan Tomáš SEDLÁČEK, který přivítal přítomné a informoval 

je o tom, že z jednání bude pořízen zvukový záznam, aby nedocházelo k nepřesnostem v zápisu z jednání. 


Zde dopsat námitku vzneseného na 1 zasedán představenstva v Olomouci. Text je uložen na záznamovém zařízení diktafon PHILIPS LFH0862, který zakoupil pan Sedláček jako Cechmistr. viz hlasový záznam k přepsání. Mahdal Olomouc 

Na základě výše uvedeného požadavku doplňuji zápis o následující informace, které jsem obdržel e-mailem od pana Mahdala a odposlechl z nahrávky jednání: 

1. připomínka:

V zápise z Olomouce schází informace o námitce k 1.zasedání představenstva, kde požadoval pan Mahdal pouze přítomnost členů představenstva a dozorčí rady s tím, 

že až v rámci diskuze mohou hosté vyjádřit námitku, návrh nebo doporučení. 

Tato připomínka platila dle vyjádření pana Mahdala pro 1. zasedání. 


Jednání bylo zahájeno dle dříve zaslaného programu jednání představenstva 2. bodem, zřízení sekretariátu CMZS ČR.

Cechmistr pan Sedláček navrhl představenstvu uzavřít dohodu o provedení práce s panem Oldřichem Říhou, který bude pro Cech zpracovával účetnictví a vykonávat činnost, která je dle jednacího řádu a stanov náplní sekretariátu a tajemníka. S náplní byli přítomni seznámeni a náplň činnosti bude přílohou DPP. 

Dohoda bude uzavřena na 5.000Kč měsíčně mínus 15% daň, to je k výplatě 4.250Kč. Dopravné bude hrazeno zvlášť dle tarifů IDOS veřejnou dopravou mimo Pendolíno, 

což platí i pro ostatní členy představenstva a DR.


Pan ing. Frázi informoval představenstvo dále o návrhu na zřízení redakční-marketingové rady jako součásti sekretariátu a s náplní činnosti, jak bylo dříve písemně zasláno. Marketingová rada by se měla zaměřit na prezentaci na webových stránkách, podporu propagace v rámci vize, strategie a cílů Cechu.

Dále navrhuje zřídit odborné sekce v čele s mistry, kteří by si zvolili svoji pracovní skupinu a dali požadavky na rozpočtové náklady. Návrh na mistry jednotlivých odborných sekcí bude zaslán členy představenstva ing. Frázovi. Zatím jsou navrženy sekce, nouzové otevírání, trezory, klíčová centra, montáže a mechatronika. Jednotlivé sekce jdou sloučit.


Cechmistr pan Sedláček požádal členy představenstva o hlasování zda souhlasí s navrženým sekretariátem a výší finanční odměny pro pana Říhu.

Souhlasí – ing. Buk, p. Marák, p. Čapek, ing. Schwarz, ing. Fráz a p. Sedláček. 

Hlasování se zdržel p. Mahdal. Návrh byl přijat.


Jednání pokračovalo 1. bodem programukontrolou zápisu z jednání představenstva 11.6.2011 v Olomouci.

Úkol z jednání byl předložit zápis z mimořádné valné hromady v Šiklově Mlýně, kde má být uveden způsob úhrad nákladů spojených se setkání v Šiklově Mlýně. V tomto zápisu není žádný požadavek na úhradu 10% nákladů panem ing. Cvekem. Protože 

pan ing. Cvek část nákladů uhradil navrhuje cechmistr pan Sedláček tuto částku mu vrátit. 

2. připomínka pana  Mahdala:
Je zásadně proti tomu, aby se dle návrhu cechmistra pana Sedláčka vracela jakákoliv finanční částka panu ing. Cvekovi, protože ing. Cvek svévolně podepsal smlouvu 

na VH v Šiklově Mlýně a s nikým její podepsání  nekonzultoval. 

Veškeré akce pořádané Cechem se předem vždy schvalovali a to v tomto případě nebylo učiněno.


Protože představenstvo s tímto návrhem většinou nesouhlasí, navrhl cechmistr pan Sedláček, aby ing. Koktan jako zástupce dozorčí rady zjistil co je v zápisech z jednání představenstva a VH o úhradě části nákladů ing. Cvekem a na příštím jednání DR představenstvo informovala.

3. bod programupokladní zpráva, informaci podal p. Říha.

Dle výpisu z ČS a.s. k 31.7.2011 je na účtu 1.059.476Kč a v pokladně je k 17.8.2011 debet 1.194Kč s ohledem na to, že účet byl převeden na nového cechmistra 

pana Sedláčka a jeho zástupce ing. Fráze až v průběhu srpna. Na dnes předaném výpisu k 31.8.2011 je na účtu částka 982.529Kč. Částka je nižší o 72.000Kč (záloha na kalendáře) a další výdaje ve výši cca 5.000Kč.

Podle informace pana Čapka bylo v roce 2008 na zasedání představenstva odsouhlaseno, že nově zvolený cechmistr a jeho 1. zástupce musí při nástupu do funkce podepsat hmotnou zodpovědnost za svěřený majetek a prostředky. Zároveň je omezena částka, která nemusí být předem schválena VH, na 10.000Kč ročně. 

Dle informace cechmistra pana Sedláčka nejsou tyto změny promítnuty do stanov. 

Proto je nutné na příští VH stanovy doplnit.


Ke 4. boduinformace o stolních kalendářích Cechu na rok 2012.

Cechmistr pan Sedláček podal informaci o současném stavu inzerce v kalendáři. Kalendářů je objednáno asi 1.300 ks a inzerát na jednu stranu bude stát 2.000Kč. Bohužel dosud je přihlášeno jen 25 zájemců, i když bylo osloveno víc jak 50 členů.

Pan Mahdal požaduje informaci, zda jde o kalendář Cechu, nebo o komerční kalendář.

Pokud jde o cechovní měla by být inzerce pro členy zdarma. 

Protože jde o komerční záležitost a inzerenti zaplatí náklady na tisk, nebude Cech hradit ze svých prostředků nic, naopak bude mít propagaci v kalendáři úplně zdarma. 

Tuto informaci podal pan Beránek, který celou akci koordinuje. 

Je třeba určit klíč kam budou a v jakém množství kalendáře distribuovány. 

Cechmistr se omluvil za to, že výši zálohové faktury konzultoval jen s ing. Frázem 

a neoslovil ostatní členy představenstva. Nepovažoval to za důležité, protože se jedná vlastně jen o půjčení peněz a Cech přijde v podstatě jen o úrok z této částky a ta je s ohledem na stávající úrokové sazby zanedbatelný. Bude se jednat o částku v řádu Kč, kterou rád uhradí ze svého.

Požádal představenstvo o zajištění dalších inzerentů z členů (FO) a to do  konce příštího týdne to je do 25.9. Pak dostanou příležitost právnické osoby na znásobení svojí inzerce.

Předpokládaný klíč na rozdělení je takový, že každý člen Cechu obdrží 1 ks ( 125 ks). Všichni inzerenti po 10 ks (500 ks), pojišťovny 50 poboček v republice (300 ks) a ostatní policie a hasičský záchranný sbor. Pan Koudelka navrhl, aby se firmy vzdali svého podílu kalendářů ve prospěch ostatních, například policie, protože mají svoje vlastní kalendáře 

a odběratelé by domnívali, že jde o kalendář firemní a nikoliv cechovní. 

Bylo by vhodné dát kalendář i členům, kteří budou přijati na podzimní VH.

Po vyslechnutí všech připomínek navrhl cechmistr pan Sedláček, aby distribuci jménem cechu zajistil pan Beránek, který tuto službu nabídl. Předání bude stvrzeno podpisem příjemce.

Na dotaz pana O.Říhy komu budou zaslány faktury za inzerát v kalendáři se nabídl 

pan Beránek, že se pokusí zajistit fakturaci jednotlivým inzerentům. Po té bude částka vrácena na účet Cechu. 


5. bodem jednání bylo stanovení termínu příštího zasedání představenstva a DR, které bude spojeno s přijetím nových členů na VH se společenským večerem, který tradičně uspořádáme ve Vyškově.

Navrženy byly dva termíny a to 11. nebo 18. listopad. Vzhledem k tomu, že 17.11. je státní svátek bylo rozhodnuto, že VH bude 11.11.2011.

Organizačně by měl akci zajistit ing. Meisner ve spolupráci s panem Říhou. 

Ing. Maisner podá informaci do kdy je nutné zajistit ubytování.

Pan Říha předem informuje, že v tomto termínu je objednán na lékařské vyšetření, které nelze přesunout a proto se zúčastní jednání až v odpoledních hodinách.


Cechmistr pan Sedláček požádal ing. Buka aby informoval představenstvo o 6. bodě programu to je o zahraničních aktivitách.

Na základě plné moci bylo požádáno o členství v ELFu, tak jak bylo odhlasováno. Naše přihláška by měla být vyřízena na VH ELFu 5. listopadu. Před tímto termínem by mohlo dojít k setkání s prezidentem ELFu, který bude 4.11. v Rychnově nad Kněžnou. K setkání by došlo pravděpodobně v Praze, kde bude ubytován. Setkání se zúčastní cechmistr 

pan Sedláček, ing. Buk, ing. Fráz, zájem má pan Čapek a ani pro ostatní zájemce není setkání uzavřeno. Pokud bude mít někdo zájem domluví se cechmistrem. Informaci 

o setkání předá ing. Buk pomocí webu nebo e-mailu předem.

Vstupní poplatek je dohodnut po přepočtu na 39.000Kč a při odečtení podpory za vstup bude konečná částka cca 14.000Kč.

V květnu bylo s bývalým cechmistrem zahájeno jednání na HK ve Vídni na sekci kovoprůmyslu, která sdružuje veškerá společenství v rámci kovovýroby a bylo navázáno spojení s oborovým sdružením ELF, které je nejblíže naší činnosti. Ti nás pozvali 

na podzimní setkání v Salzburgu, které se koná 6.-8.10.2011. Jednání je třídenní 

a máme zde být představeni. Na jednání byli delegováni ing. Buk a ing. Schwarz, kterým bude hrazeno ubytování. O jednání uveřejní článek ve zpravodaji. 


Další bod č.7 - informace z Hospodářské komory o rekvalifikaci podal Ing. Fráz.

Ve čtvrtek 22. září proběhne na HK seminář o rekvalifikaci zámkaře. Samotná rekvalifikace by měla fungovat od počátku roku 2012. Na semináři bude řečeno jak bude rekvalifikace organizována, jak má probíhat vzdělávání a jak zkoušky. Po absolvování lze získat živnostenské oprávnění nebo případně koncesi, to bude odvislé od zvoleného rozsahu školení. O dosavadním průběhu příprav rekvalifikace informoval rovněž 

ing. Koktan, který se jednání na HK zúčastňuje jako člen AGA a CMZS. Dále


informoval, že současný prezident AGA ing. Nepraš projevil zájem o pokračování spolupráce mezi Cechem MZS a AGA, která byla v minulém období podepsána. V programu jednání je toto uvedeno pod bodem 8. Při jednání se zástupci AGA bylo Cechu nabídnuto, aby se připojil k jejich memorandu a případně jej připomínkoval. Doposud ale ing. Fráz, který byl účastníkem jednání neobdržel žádné podklady. Proto 

o podklady ještě jednou požádá.


V rámci 9. bodu seznámil představenstvo ing. Fráz s pozvánkou na konferenci

„Security fórum“ na Slovensku. Po dohodě se konference v Bratislavě za Cech zúčastní ing. Fráz, ing. Koktan a ing. Meisner.


Projednání organizačních záležitostí se dle 10. bodu programu ujal cechmistr 

pan Sedláček.

Seznámil představenstvo s novými přihláškami. Jedná se o následující zájemce o vstup do Cechu MZS ČR.

H&B Group s.r.o., Plzeň, Žatecká 8, zastoupená paní Janou Beránkovou

H&B Slovakia s.r.o., SR, Bratislava, Ovsištské nám. 1, zastoupená 

panem Ladislavem Beránkem

Ladislav Slaník, Svitavy, Purkyňova 238/20, OSVČ

S-KEY Servis s.r.o., Frýdek-Místek, T.G.Masaryka 1120, zastoupená 

panem Janem Selníkem

Klíče Weinlich, Přerov, Dr. Milady Horákové 25/11, Jozef Wainlich-FO s koncesí


Zde dopsat námitku vzneseného na 2 zasedán představenstva v Plzni. Text je uložen na záznamovém zařízení a prosím o přesný přepis se záznamového zařízení diktafon PHILIPS LFH0862 (pamatuji si přesně jak jsem vznesl připomínku k nepřijetí nového člena včetně důvodů). 

3. připomínka uvedená v e-mailu z 23.9.2011:

Pan Mahdal vznesl námitku k přijetí nového člena pana „Klíče Weinlich, Přerov, Dr. Milady Horákové 25/11, Jozef Wainlich-FO s koncesí“, který má nekorektní jednání vůči stávajícím členům a to panu Zdeňku Plachému – Hranice Drahotuše, Miroslavovi Čoupkovi – Olomouc, Kamilu Gastovi – Olomouc a mé osobě panu Borisi Mahdalovi – Bystročice okr. Olomouc. Tuto námitku – nesouhlas požaduje do zápisu doplnit.


Hana Sztablová, Ostrava, Bémova 100/25, 

Jiří Staněk, Vodňany, Rechle 296, OSVČ – doporučení členů CMZS pana Šimečky 

a Švihala

Je třeba všem zájemcům zaslat pozvánku na VH, které by se měli zúčastnit. 

Zajistí pan Říha.

Pan Čapek upozornil, že je třeba aby nový zájemci doplnili přihlášku o doporučení dvou stávajících členů CMZS. 

Dále cechmistr seznámil představenstvo s návrhem na redakční radu, která by měla pracovat ve složení pan Ivo Marák, pan Tomáš Pospíšil a pan Oldřich Říha. Proti návrhu nebylo připomínek.

Cechmistr pan Sedláček požádal ing. Koktana jako předsedu DR o prověření výnosovosti školení pořádaných Cechem v roce 2010. Nejde o to jak jsou jednotlivé položky zúčtovány, ale kolik platících členů se zúčastnilo, jaké byly náklady a jaký byl z akcí pro Cech zisk nebo ztráta.


V rámci bodu 11 seznámil ing. Fráz přítomné s přípravou semináře, který chce zorganizovat jménem Cechu pro poradní sbor prevence kriminality MVČR a na kterém by byl prezentován projekt „Bezpečná Země“. Projekt představí pan Tomáš Pospíšil z firmy Sherlock. S projektem bylo představenstvo seznámeno. 

Náklady na seminář nebudou vysoké. Návratnost se předpokládá na základě následného požadavku poradního sboru na vyšší náročnost zabezpečení, které by právě mohli zajišťovat členové našeho cechu.

O další prezentaci Cechu a nákladech na ní vynaložených musí rozhodnout VH a podle toho se bude dále v prezentaci pokračovat.

Cechmistr pan Sedláček informoval o dopisu firmy IDRIS z Bohumína, která nabízí bezpečnostní systém MESYS. Pan Říha zašle členům představenstva nabídku e-mailem.


Další to je 12. bod jednání rozpočet bude upřesněn na příštím jednání představenstva, kde mistři jednotlivých jednotlivých sekcí předloží své finanční požadavky.


Plynule jednání přešlo do diskuze to je bod 13., ve které pan ing. Fráz informoval o zřízení cechovního PO BOXu. Kontakt je: CMZS ČR, PO BOX č.16, 150 55, Praha 55. 

Pan Říha informoval představenstvo o finančních záležitostech

Byl koupen diktafon PHILIPS LFH0862, pořizovací cena 2.990Kč. S cenou bylo představenstvu seznámeno.

Pronájem PO BOXu od 1.9. do 31.12.2011 stál 1.824Kč. 

Byla uhrazena faktura za cechovní mobil od 16.6 do 15.7. ve výši 1.632Kč. 

Byla uzavřena roční dohoda s provozovatelem webu www.sluzby.cz na prezentaci Cechu na internetu. Roční poplatek ve výši 1.728Kč byl uhrazen z účtu.

S přesnými částkami nebylo představenstvo seznámeno, protože podklady nebyly před jednáním k dispozici. Uvádím je až do zápisu.

Cechmistr pan Sedláček uhradil paní Mahdalové 4.000Kč za zpracování seznamu členů, na tuto částku nemáme fakturu a ani DPP s paní Mahdalovou. Pan Mahdal přislíbil, 

že fakturu zašle. 

Veškerou korespondenci určenou panu Říhovi zasílejte na adresu:

Oldřich Říha, Veleňská 106, 250 73 Přezletice.

Byla proplacena DPP s panem Říhou – částka 4.250Kč měsíčně za 7. a 8. měsíc. 

Je třeba odvést FÚ daň celkem 1.500Kč za tyto měsíce. Zajistí pan Sedláček.

Na další proplácení DPP s jmenovaným a odvod daně bude zřízen trvalý příkaz

Termín proplácení zpětně do 15. a odvod daně do 30. dne v měsíci. 

S proplacenými částkami souhlasí – ing. Buk, p. Marák, p. Mahdal, ing. Schwarz, 

ing. Fráz a p. Sedláček. Hlasování se zdržel p. Čapek, který požaduje, aby byly částky vždy při jednání jednotlivě schvalovány.

Připomínky a požadavky na pana Říhu je možné zasílat na jeho e-mailovou adresu: vihoricech@seznam.cz .

Pan Říha provede změny v seznamu členů, které v průběhu doby vznikly a bude informovat pana Maráka, který tyto změny promítne do webových stránek Cechu.

Proplacení cestovného členům představenstva a DR nebylo provedeno z časových důvodů a vzhledem k tomu, že nebyli k dispozici menší bankovky než 2.000Kč. S proplácením dle tarifu IDOS bez možnosti platit Pendolíno nesouhlasí pan Marák a proto bude placení cestovného projednáno na příštím představenstvu.

Pan Beránek po několikáté přednesl svou nabídku na uspořádání školení členů Cechu zdarma a to v Praze, Plzni nebo Mořkově. Předběžně se dohodl s Ing. Koktanem, 

že provedou školení o trezorech.


Jednání bylo skončeno v 17.15 hodin.Zapsal: Oldřich Říha

Partneři

 • SOUSEDE.CZ

  Správa SVJ a BD online - Sousede.cz | Web pro Společenství vlastníků, bytová družstva
 • ELF

  European locksmith federation convention 2017
 • FORD

  Ford Connect
 • Ministerstvo Vnitra ČR

  Ministerstvo Vnitra ČR
 • MVČR - odbor prevence

  MVČR - odbor prevence
 • Hospodářská komora ČR

  Hospodářská komora ČR
 • Policie ČR

  Policie ČR
 • ASOCIACE GRÉMIUM ALARM

  ASOCIACE GRÉMIUM ALARM
 • Zavřít dveře nestačí

  Zavřít dveře nestačí
 • ELF

  ELF
 • SAVE KEY

  Save Key
 • MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA

  Městská Policie Praha
 • SECURITY MAGAZÍN

  Security Magazín
 • AZKS

  Asociace zámkových a klíčových služeb
 • SelectaDNA

  SelectaDNA