Zápis z jednání představenstva 15.02.2012

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

Zápis z jednání představenstva 15.02.2012

         

Zápis z jednání představenstva Cechu MZS ČR dne 15.února 2012.


Místo: ASSA ABLOY Czech &Slovakia s.r.o., Dolnoměcholupská 1418/12, Praha 10,
od 9,00 do 14,30


Přítomni: Představenstvo - ing. Ivo BUK, ing. Petr FRÁZ, Boris MAHDAL,

Tomáš POSPÍŠIL, Tomáš SEDLÁČEK, 

ing. Oldřich SCHWARZ

Omluveni - Václav ČAPEK-nemocen, Ivo MARÁK - obch. jednání

Dozorčí rada - ing. Petr KOKTAN

Host- Jan NOVOTNÝ, Mgr. Jitka IVANOVOVÁ–od 11 hodin

Tajemník- Oldřich ŘÍHA


Program jednání: 


1. Organizační 

2. Dokončení projednání zbývajících bodů z minulého zasedání ve Vyškově 

3. Zapojení do práce v představenstvu a sekcích 

4. Stanovisko k dopisu Ing. Karla Dolejše 

5. Vyjádření k usnesení, závěrům VH ve Vyškově 

6. Zprávy z jednotlivých sekcí (školení – Technická sekce) 

7. Zpravodaj, webové stránky, projekt – Správní sekce 

8. Kontrola účetnictví cechu MZS k 30. 12. 2011, dozorčí rada, tajemník 

9. Stav financí a finanční záležitosti 

10. Plán jarní VH, termín VH 

11. Diskuse. ( AZKS) 


Z jednání byl pořízen zvukový záznam.


1. organizační záležitosti

Jednání zahájil cechmistr ing. Fráz a předem omluvil pana Čapka a Maráka. 

Dále informoval představenstvo o pozvání Mgr. Ivanovové. 

Cechmistr telefonicky domluvil s panem Čapkem oblast jeho působení v představenstvu.


2. Dokončení projednání zbývajících bodů z minulého zasedání ve Vyškově


Technická sekce:

Je nutné se domluvit na způsobu vzdělávání členů cechu. To by měl garantovat mistr sekce. Pan Mandal bere na sebe a svoje spolupracovníky zodpovědnost za uspořádání školení, ale nechce být mistrem technické sekce. Má představu, že bude členská základna seznámena písemně s návrhem školení a podle zájmu budou školení připravena.

Cechmistr navrhuje uspořádat asi v březnu či začátkem dubna školení cílené, které by se zaměřilo na otevírání cylindrických vložek. Školení by bylo se stejnou náplní uspořádáno pro zájemce z oblasti Čech a pro zájemce z oblasti Moravy a na těchto školeních by se udělal průzkum, o jaká další školení mají účastníci zájem. Rozesíláním dopisů se přehled nezíská, protože většina oslovených neodpoví a je značná časová prodleva.
Přednostně se zaměřit na kvalitu, školení dělat u některého výrobce vložek nebo zámků, který je členem cechu. Školit menší skupiny (do 10 lidí), aby byla jistota, že se věnuje všem potřebná doba k pochopení problematiky. 

Tomáš Pospíšil navrhuje definovat členskou základnu Cechu po činnostech, zjistit kterou činnost preferují. Nejvhodnější by bylo to zjistit na VH.


Valná hromada:

Cechmistr po předběžném projednání s některými členy představenstva navrhuje jarní VH uspořádat v květnu. Důvodem je prezence projektu Bezpečná země, která proběhne od 24. do 28.4. v rámci 17. stavebního veletrhu IBF v Brně - I. obecná část prezentace, za účasti MV, MP, ČP, HK a AGA a II. komerční část prezentace od 5. do 7.6. na ABE -

19. mezinárodním veletrhu Pragoalarm v Praze. Tato prezentace bude preferovat informaci o tom, že se jedná o členy CMZS ČR, kteří jsou rovněž schopni výrobek zajistit 

a namontovat a teprve v pozadí bude informace, kdo zabezpečení vyrábí. Prezentace Cechu bude pro nás výhodná a nebude nákladná.

Cechmistr navrhuje uspořádat VH v Brně na regionální HK v květnu, kde je k dispozici sál o kapacitě 110 míst, cena pronájmu by byla 10.000 Kč a občerstvení mohou na HK zajistit. Termín VH bude upřesněn. Je možné uspořádání i jinde. Ing. Fráz osloví výrobce, kteří jsou členy cechu, zda nemají zájem uspořádat VH. Projeví-li zájem do konce února, může se uspořádat VH u některého ze zájemců. Představenstvo bude informováno.

Při jednání s výrobci (členy cechu) se zdá, že pro ně je vhodnější propagovat svoje výrobky vytištěním technického listu, který se vloží do zpravodaje, než platit uspořádání VH, kde se dá předpokládat, že náklady budou cca 20.000 Kč a přínos je nejasný.
Na VH může být oživena o
setkání s Cechem kovářů Čech, Moravy a Slezska, kteří mají společné zájmy i problémy. Bylo by možné uspořádání společného semináře o problematice materiálů a povrchových úprav.

Může být soutěž lockpickerů v otevírání stavebních vložek, kteří mají čistě sportovní zaměření. Jedná se o čtyři typy soutěže. Bylo by možné uspořádat soutěž za účasti našich členů. Trvalo by to 60 – 90 minut. Vítěz by mohl být odměněn cenou. 

Je možné uspořádat návštěvu některého ze zahraničních výrobců a seznámit se s postupem výroby.

Ing. Buk navrhuje uspořádání VH v době stavebního veletrhu. To se zdá panu Sedláčkovi nevhodné, protože bude větší zájem o veletrh, než o VH a přiklání se k uspořádání VH 

u některého výrobce.


Zpravodaj:

Pan Pospíšil informuje ve zpravodaji o setkání s preventistou bezpečnosti v Olomouckém kraji panem Poláčkem. Byla domluvena vzájemná spolupráce a propojeny informační kanály, které umožní odvolávky na weby.

3. Zapojení do práce v představenstvu a sekcích 


Bod byl již projednán dříve. Shrnutí je, že pan Mahdal souhlasí s pomocí při pořádání školení, kdy informace na web vloží Tomáš Pospíšil a rozeslání pozvánek zajistí tajemník cechu.


4. Stanovisko k dopisu Ing. Karla Dolejše 


Cechmistr požádal pana Sedláčka, aby vypracoval právní posouzení dopisu zaslaného představenstvu ing. Dolejšem.

Protože dopisů bylo zasláno více, požaduje předseda DR ing. Koktan dát do zápisu,

o který dopis se konkrétně jedná.

Nejdříve bylo jednáno o prohlášení, které Ing. Dolejš zaslal jako první a není datováno. V textu je uvedeno jako Náhradní VH ve Vyškově 11.11.2011. Kde podle ing. Dolejše nebylo hlasováno o usnesení a proto je VH neplatná. Pan Sedláček informuje, že dle Zákona 83/1990 Sb., § 15 je možné do 30 dní požádat trestní soud o přezkoumání. 

Ve stanovách je v článku 7 bod 3 (3x), 4 (2x) a bod 5 (2x). Dle vyjádření pana Mahdala a Novotného se jedná o body 3, 4 a 5. Jmenovaní se domnívají, že VH nebyla řádně ukončena. 

Cechmistr upřesňuje, že na konci VH bylo usnesení předneseno a optickou většinou schváleno. 

Pan Novotný namítá, že termín optická většina neexistuje, že musí být uvedeno kolik bylo pro, proti a zdrželo se hlasování. 

Cechmistr považuje stížnost za bezpředmětnou, protože jednání bylo řádně ukončeno schválením usnesení a doporučuje stěžovatelům, aby konali dle vlastního uvážení.

Usnesení je ručně napsáno a podepsáno ing. Bukem, ing. Dolejšem a Tomášem Pospíšilem. Tento zápis lze předložit. 

Nikdo nebyl poškozen, nebo okraden a neudělalo se nic proti členské základně. Ze zákona bylo jednáno v dobré víře. Ing. Fráz požádal přítomné, aby jmenovali, o čem bylo špatně hlasováno. 

Pan Mahdal a Novotný namítají, že předložený rozpočet je nereálný a že není pravděpodobné, že příjem bude ve výši 400.000 Kč. 

Rozpočet byl cechmistrem předložen jako vyrovnaný a neuvažuje, že bude čerpáno víc, než se vybere a to i při menším příjmu než je předpokládaný. Cechmistr připomněl, že veškeré změny, které proběhly od volební VH byly předem na představenstvu projednány a VH ve Vyškově schváleny a je připraven nést následky, pokud členská základna bude mít k činnosti námitky.

Ing. Koktan jako předseda DR požaduje, aby cechmistr předložil DR podklady z VH tj. program VH, mandátovou komisi, návrhovou komisi a zápis o výsledku hlasování 

a DR posoudí, zda volby proběhly řádně.

5. Vyjádření k usnesení, závěrům VH ve Vyškově 


Cechmistr navrhuje upravit stanovy, které jsou platné již 17 let a je potřeba je aktualizovat. Dříve byla již provedena řada úprav, které nejsou ve stanovách. Bylo by vhodné po diskuzi s členskou základnou stanovy doplnit. Na MV se dá předložit návrh úprav a dodat nové znění bodů, které chceme promítnout do stanov.

Předseda DR požaduje dát do zápisu, že představenstvo předloží DR požadované podklady.

Tajemník upozornil představenstvo, že v nových stanovách by mělo být zakotveno proplácení cestovného pro volené orgány. To by měl řešit interní předpis, ve kterém bude specifikována výše úhrady a podmínky pro přiznání. Bez toho nelze cestovné hradit.

Proplácení odměn mistrům a cechmistrovi musí být prováděno na základě DPP.


6. Zprávy z jednotlivých sekcí (školení – Technická sekce)


Ing. Buk mistr zahraniční sekce informuje, že od 1. ledna 2012 je Cech MZS členem ELFu. Jako zástupci Cechu se zúčastní ing. Buk a Tomáš Pospíšil v březnu konventu v Norsku (Lillehammer), kde bude předveden projekt „Bezpečná země“. Termín konventu je 22.- 24.3.2012 pro naše reprezentanty, jednání ELFu je až do 25.3. 

Soukromě se zúčastní Mgr. Ivanovová, která bude na jednání po celou dobu.
Dále byl kontaktován Interkey, jedna z největších asociací v klíčovém průmyslu a měl by dojít k osobnímu setkání. 

Ing. Koktan doporučuje doplnit web o informaci, že jsme od 1.1.12 členy ELFu a dát na web emblém ELFu. Je to sice ve zpravodaji, ale bylo by dobré to zvýraznit. 

Doplnění webu zajistí pan Pospíšil.


7. Zpravodaj, webové stránky, projekt – Správní sekce 


Pan Pospíšil podal informace ze správní sekce, nové webové stránky jsou ve dvou mutacích, mimo češtinu i v angličtině. Členové na webu jsou vyhledatelní v Seznamu. Veškeré informace jsou ve zpravodaji.

Proběhlo jednání s organizací AMBO a v novém katalogu bude informace co je Cech MZS, jakou vyvíjí činnost. Každý člen Cechu bude mít 50% slevu na katalog a slevu na vstupenky při akcích AMBa. Platba za členství v AMBu je 1.500 Kč ročně. 

Pokud bude člen CMZS potřebovat dát na web nějakou informaci, je potřeba kontaktovat pana Pospíšila nebo pana Maráka, kteří zajistí umístění informace na stránky cechu.
Pan Mahdal požaduje doplnit informace o cechu z minulých let.
Tomáš Pospíšil zajistí doplnění webu o předchozí zpravodaje. 

Pan Mahdal namítá, že nemá možnost doplňovat si údaje o vlastní firmě sám. 

Web není takto koncipován a informace o vlastní firmě si každý umístí na vlastní web, který je u všech členů uveden. Maily adresované jednotlivým členům představenstva jsou automaticky přesměrovány na jejich vlastní mail. 


Školení:


Mgr. Ivanovová seznámila přítomné, že na jejich stránkách jsou informace o tom, jaká školení pořádají jak pro členy Cechu MZS a členy Asociace ZKS. Kapacita je pro 10 lidí (ve firmě), ale lze to dělat i jinde pro více lidí. Ve firmě je ale lepší možnost praktického trénování otvírání. 

Spolupráce s cechem je určitě možná. Jan Novotný říká, že se „netrhli“, ale že si vytvořili vlastní asociaci, aby mohli dělat školení podle svých představ, hlavně pro klíčaře a zámečníky. Jinak jsou samozřejmě dál členy Cechu. Členem asociace nemohou být výrobci a velkoobchody. Jejich školení se budou moci zúčastnit je osoby, které si sami vyberou.
Paní Ivanovová nabízí cechmistrovi návštěvu v jejich firmě a nebrání se spolupráci, kterou ing. Fráz vítá a při návštěvě by chtěl projednat, která školení a v jakém rozsahu, je možné uskutečnit. Nabízí se rovněž možnost vybudovat školicí středisko Cechu MZS. Školení je nyní možné provádět v TREZOR TESTU Klecany a v Sokolově u paní Ivanovové.
Pan Mahdal zpracuje návrh prvního školení a pan Pospíšil zvýrazní na webu informaci o školeních pořádaných firmou Locksmith.


8. Kontrola účetnictví cechu MZS k 30. 12. 2011, dozorčí rada, tajemník 


Představenstvo schvaluje provedení kontroly účetnictví daňovou poradkyní, která zároveň podá daňové přiznání do 30.6.2012. Maximální fakturovaná částka za práci daňové poradkyně bude 6.000 Kč.

Tajemník zajistí daňovou poradkyní, která bude zplnomocněna k podání daňového přiznání za rok 2011. S poradkyní bude uzavřena mandátní smlouva a na FÚ Prahy 10 bude zaslán dopis s plnou mocí k podání daňového přiznání.

Předseda DR ing. Koktan požaduje provést kontrolu účetnictví a dohodne termín a místo kde se uskuteční. Kontrola bude provedena před předáním podkladů daňové poradkyni.

Dopis ing. Dolejše:


Ing. Koktan jako předseda DR obdržel dopis od ing. Dolejše, který dále podepsali panové Novotný, Mahdal, Čapek a Blahák. Navrhují ustavení tříčlenné komise, která by společně s DR prošetřila výdaje na zasedání představenstva. DR zásadně nesouhlasí, protože to nemá oporu ve stanovách, kde je jasně uvedeno, že za hospodaření Cechu odpovídá DR 

a pokud se navrhovatelé domnívají, že DR neplní svoje činnosti, může na nejbližší VH vznést námitku a DR dá svoje funkce k dispozici.

Cechmistr s uvedeným názorem souhlasí.


9. Stav financí a finanční záležitosti 


Tajemník informoval představenstvo o stavu financí.

V pokladně je k 31.12.2011 6.322 Kč a BÚ vedeném u ČS je 932.041,17 Kč. 

Představenstvo bylo informováno o pohybech na jednotlivých účtech.

Po provedení kontroly DR a překontrolování účetnictví daňovou poradkyní bude zpracována podrobná pokladní zpráva za rok 2011, se kterou bude představenstvo seznámeno na příštím zasedání a zpráva bude předložena členům na jarní VH.

Vzhledem k tomu, že máme pohledávku u Vodafonu ve výši 2.046 Kč za 2x uhrazené faktury, vyjedná tajemník s Vodafonem odpočet z dalších faktur.

Účastníkům dnešního jednání představenstva bude uhrazeno cestovné v paušální výši 400 Kč. Jedná se jen o účastníky, kteří nejsou z Prahy a to jsou panové Mahdal, Sedláček 

a ing. Schwarz. Cestovné bude uhrazeno v hotovosti.

S mistry jednotlivých sekcí bude uzavřena DPP. 

DPP připraví cechmistr ve spolupráci s mistry a tajemníkem.


10. Plán jarní VH, termín VH 


Bude upřesněno po vyjednání s výrobci. Jednání s výrobci povede cechmistr, který bude o výsledku představenstvo informovat a představenstvo rozhodne o místu a termínu.

11. Diskuse. ( AZKS) 


Zápis z VH:


Pan Novotný se domnívá, že v zápise z VH má být uveden jako navržený mistr technické sekce ing. Dolejš a ne on. Zápis byl objasněn a bylo konstatováno, že v něm nejsou chyby. 
Pan Mahdal vznesl několik dotazů a chce je uvést do zápisu:Záloha na kalendáře:


Byl vznesen dotaz, zda byla vrácena záloha na kalendáře ve výši 72.000 Kč. Cechmistr a pan Říha potvrzují, že záloha byla v prosinci vrácena. I tak požaduje pan Mahdal zaslat kopii výpis z banky, kde je vrácení zálohy na kalendáře uvedeno. Pan Mahdal namítá, že schválení úhrady vyšší než 10.000 Kč nebylo v pravomoci cechmistra. Pan Říha zašle potvrzení panu Mahdalovi e-mailem.


Otevírání bytů HZS i když není nebezpečí prodlení:


Ing. Fráz uvádí, že ve zpravodaji 1/2012 je na straně 6 uveřejněno kdo a co může ze zákona otevírat je dáno, když otevírá někdo jiný, není to ze zákona.

Cechmistr chápe stížnost podanou panem Mahdalem, ale takové problémy není možné řešit na úrovní Cechu, ale musí si stěžovat pan Mahdal v místě, kde k tomu došlo. Cech může maximálně doporučit stížnost člena cechu, ale nemůže si sám stěžovat proto, že nemáme žádného právníka, nebo právní oddělení.

Cechmistr zašle na HZS informaci o existenci Cechu MZS s odvolávkou na náš web a doporučí, aby využívali služby členů cechu v případech, kdy není HZS povinen zasahovat.


Objasnění nákladů na nový web:


Cechmistr požádal o vysvětlení Tomáše Pospíšila. Hlavně jde o kompletnost webu, který umožňuje větší komfort užívání. Není problém sehnat někoho levnějšího, ale je to otázka komplexnosti. Vydání bylo schváleno VH v rozpočtu. Názor má takový, že jsou to velice kvalitní stránky, ve dvou jazykových mutacích a odezva na ně je kladná jak ze strany členů, tak orgánů. Informace o webu a jeho fungování jsou ve zpravodaji 1/2012 na straně 1.

Pan Mahdal požaduje doložit nabídky, ze kterých byl tvůrce webu vybírán. Pan Sedláček se domnívá, že se měl o možnost posoudit kvalitu a cenu dodavatele webu zajímat v době, kdy se vybíral. Dnes kdy jsou stránky již zhotoveny a v provozu je to pozdě.

Ing. Koktan apeluje na členy, ale hlavně na Borise Mahdala, aby byla obnovena důvěra v práci členů představenstva a pokud nebude nastolena, není práce představenstva smysluplná.


Proč byla podána ochranná známka „Bezpečná země“:


Náklady na ochrannou známku byly odsouhlaseny na zasedání představenstva v Plzni a činily 5.000 Kč. Již jsou první odezvy, kdy je zájem o využití ochranné známky-loga na propagaci výrobků, konkrétně ASSA ABLOY. Projekt se již prezentoval v zahraničí. 

Pan Novotný doporučuje seznámit členy na VH o přínosu ochranné známky pro jejich živnostenské podnikání. Ing. Fráz předpokládá, že na VH bude již možné prezentovat konkrétní přínosy, které máme z používání známky Bezpečná země.


Dotaz na Mgr. Ivanovovou:


Ing.Fráz se na ní obrací s dotazem, zda by nechtěla vest technickou sekci. V případě souhlasu by byla navržena na VH jako mistr této sekce a doplněna do představenstva.

Paní Ivanovová si vzala čas na rozmyšlení a ing. Fráz jí při návštěvě její firmy v Sokolově podá informace, co to všechno obnáší. Samotné rozhodnutí bude ponecháno na VH v květnu 2012.


Cechmistr poděkoval všem přítomným včetně hostů za účast a jednání představenstva, které ukončil v 14.30


Zapsal: Oldřich Říha

Partneři

 • SOUSEDE.CZ

  Správa SVJ a BD online - Sousede.cz | Web pro Společenství vlastníků, bytová družstva
 • ELF

  European locksmith federation convention 2017
 • FORD

  Ford Connect
 • Ministerstvo Vnitra ČR

  Ministerstvo Vnitra ČR
 • MVČR - odbor prevence

  MVČR - odbor prevence
 • Hospodářská komora ČR

  Hospodářská komora ČR
 • Policie ČR

  Policie ČR
 • ASOCIACE GRÉMIUM ALARM

  ASOCIACE GRÉMIUM ALARM
 • Zavřít dveře nestačí

  Zavřít dveře nestačí
 • ELF

  ELF
 • SAVE KEY

  Save Key
 • MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA

  Městská Policie Praha
 • SECURITY MAGAZÍN

  Security Magazín
 • AZKS

  Asociace zámkových a klíčových služeb
 • SelectaDNA

  SelectaDNA