Zápis z jednání představenstva 12. 2. 2011

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

Zápis z jednání představenstva 12. 2. 2011

Zápis z jednání představenstva cechu MZS, které se  konalo dne 12.2. 2011 (sobota) od 10,00 hod – restaurace „Rudolf“ Ul.Metodějova 9a, Brno.

Zahájení: 12.2. 2011 od 10,00 hod


Účastníci: členové představenstva-představenstvo je  usnášející.                        

(omluveni: Bc.Fráz, Kohut V.-rodinné důvody)


Jednání představenstva zahájil a přivítal přítomné cechmistr Ing.Dolejš a požádal,aby jednání bylo konstruktivní, bez hádek a osočování. Program jednání:


1.Kontrola zápisu z minulého zasedání představenstva ze dne 5.11. 2010 ve Vyškově. 

-Cechmistr Ing.Dolejš informoval představenstvo,že „Komplexní dotazník- tabulka“ byla zaslána 2x e-mailem všem členům cechu MZS. Zatím bylo vráceno 26 dotazníků a 16 dotazníků, které byly zaslány poštou Panu Marákovi k dalšímu zpracování  a k možnému dalšímu využití. Z uvedených dotazníků zpracoval Pan Marák-„Podklady pro zaslání nabídky spolupráce a poskytnutí služeb členů cechu MZS a platným oprávněním příslušnému krajskému ředitelství policie ČR“.Z dotazníků vyplývá,že pouze 28 členů cechu MZS v rámci celé ČR,kteří mají oprávnění koncesní živnost -“Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“.Namátkou byla provedena kontrola a u 2 členů cechu bylo zjištěno,že údaje nesouhlasí s výpisem v Obchodním a živnostenském rejstříku.Z tabulky je nutno zpracovat jiné údaje

k potřebě představenstva cechu MZS-zajistí Pan Marák.

Všem členům cechu MZS bude zaslán e-mail s upozorněním na povinnost získání uvedené „Koncesní živnosti“ pokud provádějí montáž bezpečnostních zámků a nouzové otevírání.-zajistí Ing.Dolejš.

Průběžnou kontrolu z Obchodního a živnostenském rejstříku zajistí Bc.Císařová

a zpracuje na www.cmzs.cz.  


- Oborovou normu zámečník-„Zámkař“zpracovává Bc.Fráz,Ing.Koktan ve spolupráci s Ing.Neprašem z AGA.Další schůzka je v 17.-18.2011 v Praze.

Úkol zůstává ve sledování.


-Stížnost na chování člena cechu MZS Ivo Maráka z Opavy. Zaslala firma Miroslav Selník – Kovoslužba Opava. Ing.Dolejš telefonicky informoval Pana Selníka,že představenstvo projednalo jeho stížnost dne 5.11.2010.


2.Zpravodaj č. 1/2011 a Zpravodaj č.2/2011 (Volební Zpravodaj)

-Zpravodaj byl vydán dne  21.1.2011 a umístěn na www.cmzs.cz pod heslem.

Představenstvu byl předložen návrh na Zpravodaj č.2/2011-není připomínek.Termín vydání do cca 15.4.2011 

3.Příprava volební Valné hromady 13.-14.5.2011 (na pozvání firmy GUARD – Tišnov)

-pátek (školení firma GUARD, prodej, výměna výrobků mezi členy cechu MZS) 

-sobota (volební VH)

-Zpracování zprávy o činnosti představenstva od minulé VH 22.5.2010-Ždár n/S., bude zpracována jako celoroční „Zpravodaj 2010“.Zpracuje Ing.Dolejš,Bc.Císařová.

Dále  zpráva o činnosti za celé 3 leté volební  období.Zpracuje Ing.Dolejš,Čapek V.Mahdal B.


Řídící schůze: Bc.Fráz

Mandátová komise: předseda Marák I. + 2 členové  z pléna……………………

Volební komise: předseda Ing.Schwarz + 2 členové z pléna………..………….

Návrhová komise: předseda Ing.Buk +  2 členové z pléna………..……………


Program: Volební Valné hromady


13.5. 2011   PÁTEK            

Od  17,00 - 18,00 hod     prezentace účastníků (občerstvení, káva, minerálka, chlebíčky) Penzion „Červený Mlýn“ Tišnov, (ul. Červený Mlýn 170, 666 01 Tišnov), tel. 549 410 461, www.cervenymlyntisnov.cz, e-mail: cervenymlyn@morfico.cz    

Další možnost ubytování: hotel „Květnice“(Náměstí Míru 120, 666 01 Tišnov),
tel. 549 410 370,
www.hotelkvetnice.cz, e-mail: hotel.kvetnice@cbox.cz


Od 18,00 – 19,00 hod    školení firma GUARD Mudroch s.r.o.
                                      (společenská místnost)

Od 19,00 – 20,00 hod   burza výrobků, nad normativních zásob, výměna zboží
                                      mezi členy cechu MZS (společenská místnost).

Od 20,00                       společná večeře (grilování, uzená kýta).
                                     
Následuje diskuze, výměna zkušeností.


Rezervaci, ubytování a platbu si hradí účastník sám.


14.5. 2011 SOBOTA

Od 8,00 – 9,30 hod     exkurze v závodě firmy GUARD Mudroch s.r.o.,
                                        TIŠNOV (po skupinách 10-ti osob) 

Od 9,30 – 10,00 hod       prezentace účastníků (občerstvení, káva, minerálka),
                                       Penzion „Červený Mlýn“ Tišnov

Od 10,00 hod                zahájení volební Valné hromady v hotelu „Červený Mlýn“
                                      (společenská místnost)-dle programu

Od 12,00 – 13,00 hod   volba představenstva a dozorčí rady – společný oběd

Od 14,00                       závěr - usnesení

Ing.Dolejš a Bc.Císařová zpracují Pozvánku a program Volební Valné hromady,která bude umístěna ve Zpravodaji č.2/2011 a bude zaslána poštou na adresu trvalého bydliště začátkem 04/2011 všem členům cechu MZS.

4.Informace z jednání mezi:

-Ministerstvem průmyslu a obchodu-živnostenský odbor a Českou asociací pojišťoven Praha –ze dne  20.1.2011. viz. příloha

- Ministerstvem vnitra ČR (odbor prevence kriminality) a cechem MZS ČR  

ze dne 3.2.2011. viz. příloha

-Hodnocení plnění usnesení z VH dne 22.5. 2010 Ždár n/S.Zpracuje Ing.Buk,Ing.Dolejš.

-Hodnocení plnění usnesení z Mimořádní VH dne 5.11.2010.Zpracuje   Ing.Buk,Ing.Dolejš.

-Vyhodnocení spolupráce s výrobci zámkové techniky za rok 2008-2010(ASSA ABLOY FAB Rychovs.r.o.,TOKOZ a.s.,ROSTEX Vyškov s.r.o.,KOMAS s.r.o.,HOBES s.r.o.,DEZA – sdružení výrobců apod). Dohodnout termíny návštěvy  v 02-04/2011.Členům představenstva budou zaslány termíny setkání e-mailem.


Představenstvo bere na vědomí a souhlasí:

11/2010

-Program jednání představenstva cechu MZS, které se konalo dne 5.11. 2010 v hotelu „Selský dvůr“ ve Vyškově. Zasláno členům představenstva a DR dne 1.11.2010.

-Pozvánka na seminář z HK na téma „Označení CE“ zaměřené na podporu a zvýšení informovanosti o označení CE mezi hospodářskými subjekty i širokou veřejností. Ze dne 1.11. 2010.

-Program jednání představenstva „ELF“ v Manchestru, Anglie. (Country reports for the board meeting on Saturny). Ze dne 2.11.2010,zasláno Ing.Bukovi.

-Akční plán pro naplňování národních cílů ČR stanovených v rámci Strategie Evropa 2020. Zasláno z HK dne 2.11.2010.

-Stavební veletrh Brno 2011. Termín 12.-16.4. 2011 v Brně. Ze dne 3.11. 2010.

-Pozvánka na 12. zasedání Poradního sboru Ministerstva vnitra ČR, která se bude konat 1.12. 2010 od 13hod v Praze. Ze dne 4.11. 2010.

-Prezenční listina účastníků – členů cechu MZS, exkurze ve firmě EVVA Vídeň, dne 3.11. 2010. Zasláno panu Koudelkovi ze dne 4.11. 2010.

-Návrh nového znění smlouvy o spolupráci na projektu „Profesní organizace, nadace a neziskové organizace“ na www.seznam.cz – firmy. Zasláno dne 4.11. 2010.

-Věštník – Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů – podkovářů Čech, Moravy a Slezska. Listopad 2010. 

-Písemné pověření k zastupování p. Pavla Jachymčáka, výkonný ředitel společnosti HOBES s.r.o. Horní Benešov v cechu MZS. Ze dne 4.11. 2010.

-Tisková zpráva HK k „Dědictví zelené legislativy“ ze dne 5. 11. 2010.

-Pozvánka z HK na školení “Autorizovaných zástupců“ dle zákona 179/2006. Ze dne 5.11. 2010.

-Písemné pověření k zastupování p. Petra Neuvirta, obchodní ředitel společnosti TOKOZ a.s.Ždár nad Sázavou v cechu MZS. Ze dne 5.11. 2010.

-„Osvědčení“ ze školení - seminář firmy TOKOZ a.s.. Zasláno poštou členům cechu MZS, kteří se nezúčastnili Mimořádné VH. Ze dne 9.11.2010.

-Potvrzení účasti na 12. zasedání poradního sboru MV ČR. Za cech MZS se zúčastní Ing. Dolejš a Bc. Fráz. Ze dne 9. 11. 2010.

-Připomínky HK ČR k materiálu 265/10 „Akční plán pro naplňování národních cílů ČR stanovených v rámci strategie Evropa 2020“ ze dne 15.11. 2010.

-Program výstavy „ELF“ v Izraeli. Program: od 26.5. – 29.5. 2011 v Tel Avivu. Dopis z ELF (Letter from ELF) ze dne 9.11. 2010 a ze dne 15.11. 2010 (Letter for you national locksmith magazíne).

-Tisková zpráva HK ČR jednání prezidenta HK s předsedou vlády. Otázky spojené se strategickým a koncepčním plánováním. Ze dne 18.12. 2010.

-Informace o prezentaci cechu MZS na internetu www.prace.sluzby.cz. Prezentace firem a služeb zobrazena 626 x. Ze dne 20.11. 2010.

-Pozvánka na školení „Autorizovaných zástupců dle zákona č. 179/2006, která se  konala dne 26.11. 2010 v Praze. Ze dne 21.11. 2010. Zasláno Bc. Frázovi.

-Mimořádný Zpravodaj Listopad 2010 „Exkurze ve Vídni u firmy EVVA – Ve 28 fotografiích“ Zpravodaj umístěn pod heslem na www.cmzs.cz dne 23.11. 2010.

-Zaslání jména a hesla pro www.cmzs.cz novým členům cechu MZS – p. Trtek a p. Kavan dne 24.11. 2010.

-Komplexní dotazník „Profesní specializace, úrovně, vybavení a zařazení členů cechu MZS, zasláno znovu všem členům cechu MZS k vyplnění a zaslání zpět. Doposud zaslalo vyplněný dotazník pouze 26 členů cechu MZS. E-mail zaslán dne 24.11. 2010.

-Informace z HK „Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2010 až 2012 ze dne 24.11. 2010.

-Informace a videoreportáže z akce „FS Days 2010“. Jednalo se o přehlídku nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb. Zasláno všem členům cechu dne 25.11. 2010.

-Připomínky HK ČR k materiálu 263/10 „Novela zákona o veřejných zakázkách“ ze dne 25.11. 2010.

-Žádost SHERLOCK BOHEMIA s.r.o. o aktualizaci – změnu údajů společnosti na www.cmzs.cz ze dne 26.11. 2010. (změna adresy, IČ a DIČ)

-Informace z Centrálního registru dlužníků. Každý čtvrtý občan je v centrálním registru. Ze dne 30.11. 2010.

-Žádost o vytištění článku v Časopise „Komora“ – propagační leták cechu MZS. Zasláno na HK dne 30.11. 2010.12/2010

Aktualizace online software (Pohoda 2010) ze dne 4.12. 2010.

-Zápis z jednání představenstva „ELF“ z Manchesteru dne 6.12. 2010. (Manchester Board meeting Minutes). Zasláno Ing. Bukovi dne 6. 11. 2010.

-Pozvánka na seminář „Cylindrické vložky“ z firmy TREZOR TEST s.r.o. Klecany ve dnech 11.-12.1. 2011. Ze dne 6.12. 2010. 

-Připomínky HK ČR k materiálu 292/10 „Akční plán na léta 2011 – 2012 Strategie vzdělání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015). Zasláno Bc. Frázovi dne 6.12. 2010.

-Poděkování – děkovný dopis Ing. Vladimírovi Chládkovi, generálnímu řediteli firmy TOKOZ a.s. za školení-seminář, na kterém přednášeli zaměstnanci firmy TOKOZ a.s. na 3. místech ČR (25.9. 2010 v Havířově, 9.10. 2010 v Brně a 23.10. 2010 v Jinočanech u Prahy). Ze dne 6.12. 2010.

-Veletrh bezpečnostnej, zabezpečovací a záchranárskej techniky/E+R+P
25.-27.5. 2011, Bratislava. Ze dne 6.12. 2010.

-Informace z HK. Podrobné informace k možnosti organizovat XXIII. Sněm HK ČR. Ze dne 6.12. 2010.

- Ochrana profilů FAB s.r.o. „Právní ochrana cylindrických vložek a klíčů FAB“ od Přemysla Kose, ředitele společnosti. Zasláno všem členům cechu ze dne 6.12. 2010.

-Finanční vyhodnocení školení za rok 2010, zpracované Bc. Císařovou. Zasláno předsedovi DR Ing. Koktanovi dne 7.12. 2010.

-Návrh nové kvalifikace – ZÁMKAŘ. Zpracoval Bc. Fráz Petr, zasláno všem členům cechu dne 7.12. 2010.

-Prohlášení HK ČR ke stávce odborů dne 8.12. 2010. Zasláno všem členům cechu dne 7.12. 2010.

- Návrh nové kvalifikace – ZÁMKAŘ. Návrh člena cechu p. Kvačka firmy SOZA na jiný název a to „Mechanik zabezpečovacích systémů“ ze dne 7.12. 2010.

-Autorizace společenstvem HK ČR „Pravidla kvalifikované autorizace živnostenských společenstev“ zasláno z HK dne 7.12. 2010.

-Aktualizace členské základny cechu MZS ČR pro HK – doplněné o počty zaměstnanců, CZ – NACE a Oboru hlavní činnosti firmy. Odesláno na HK p. Koryntové dne 7.12. 2010.Zpracovala Paní Mahdalová.Návrh na odměnu ve výši 3 000,-Kč + daň.Odměna schválena bez připomínek.

-Zápis z jednání představenstva cechu ze dne 5.11. 2010 ve Vyškově, zasláno dne 8.12. 2010.

-Připomínky HK ČR k materiálu 299/10 „Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2010 až 2012 ze dne 8.12. 2010. Zasláno Bc. Frázovi.

-Objednávka na kontrolu účetnictví a zpracování daňového přiznání právnických osob za rok 2010. Zasláno Ing. Preisslerové dne 8.12. 2010.Termín odevzdání daňového přiznání nejpozději k 31.3.2011.

-Vánoční Zpravodaj č.5/2010. Zasláno všem členům cechu MZS dne 9.12. 2010 včetně obsahu čísla.

-Prezentace na internetu admin@sluzby.cz. Údaje a služby byly zobrazeny celkem 627 x. Ze dne 9.12.2010.

-Poděkování předsedy Dozorčí rady Ing.Koktana za zpracování finanční vyhodnocení školení cechu MZS za rok 2010 . Zpracovala Bc. Císařová dne 9.12. 2010.

-Připomínky HK ČR k materiálu 309/10 „Priority spotřebitelské politiky 2011-2014. Ze dne 14.12. 2010. Zasláno Bc. Frázovi.

- Připomínky HK ČR k materiálu 316/10 „Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim“ ze dne 15.12. 2010. Zasláno Bc. Frázovi.

-Pozvánka na ELF Convention 2011, které se bude konat dne 26.-29.5. 2011 v Tel Aviv – Izrael. 
PROGRAM  VÝSTAVY  ELF: Tel Aviv - Izrael dne 26. – 29. 5.2011

26.5. 2011

10,00hod Otevření výstavy

10,00-18,00 hod Výstava a odborné semináře

20,00 hod Večerní aktivity

27.5. 2011

10,00 hod Výstava a odborné semináře

10,00 – 14,00 hod Zasedání Rady ELF

17,00 – 18,00 hod Výstava

28.5. 2011

10,00 – 18,00 hod Nepovinné exkurze

21,00 hod Gala večeř

29.5. 2011 Volitelné výlety: Mrtvé moře

              Masada

                  Jeruzalém

Hlavní sponzor Mul-T-Lock Ltd.

www.elf2011.com-Nabídka do nových webových stránek www.advin.cz k uveřejnění e-mailových adres členů cechu MZS. Advin-reklama na internetu, Olomouc, tel. 585 412 483. p. Zdařilová. Ze dne 16.12. 2010.

-Článek do časopisu HK „Komora.cz“. Žádost o zpracování odpovědi na 7 aktuálních otázek. Ze dne 16.12. 2010.Článek byl vytištěn v časopise 02/2011 ze dne 1.2.2011.

-Organizační schéma a telefonní kontakty společnosti ASSA ABLOY Czech and Slovakia s.r.o. pro servisní střediska FAB a členskou základnu členů cechu MZS. Zasláno všem členům cechu MZS dne 17.12. 2010.

-Souhrnná informace o projektu prevence kriminality „BEZPEČNÁ LOKALITA – BEZPEČNÉ BYDLENÍ“ v Brně. Ze dne 17.12. 2010.

-Technické normy. Mezinárodní sekretariát Evropské normalizační organizace cen (Comité Européen de Normalisation) technické komise CEN/TC325. Praha Ing. Jan Mahaut – sekretář CEN/TC 325, F.S.C. Bezpečnostní poradenství a.s. ze dne 17.12. 2010.

-Zápis z 12. zasedání poradního sboru MV ČR ze dne 17.12. 2010.Zasláno Bc.Frázovi. 

-Závěrečná verze dílčí kvalifikace – „ZÁMKAŘ“. Zasláno Ing. Neprašem dne 17.12. 2010.

-Návrh nové smlouvy na projektu Seznam.cz a.s.-„Profesní organizace, nadace a neziskové organizace“. Smlouva o vzájemné spolupráci byla zaslána k podpisu poštou dne 30.12.2010. Ze dne 20. 12. 2010.

-Vánoční přání – Vánoce 2010 zasláno všem členům cechu MZS dne 20.12.2010. 

-Faktura na členský příspěvek za rok 2010 zasláno p.Fejtovi (SEZAM CZ s.r.o.) dne 21.12. 2010. 

-Tisková zpráva z HK - odpověď prezidenta HK ČR na dotaz médií na „Vánoční výzva Prague Business Club“ dne 21.12. 2010.

-Vánoční přání od prezidenta HK ČR Petra Kužela všem členům cechu MZS ze dne 22.12. 2010.

-Vánoční přání od ULF předsedy správní rady Illya Voiyinov. Dne 23.12. 2010.5.Stav financí a finančních záležitostí

Stav BU k 31.12. 2010         878 323,75 Kč

Stav pokladna k 31.12. 2010       14 489,00 Kč


Výdaje od 5.11. 2010

   9 400,- Kč – Občer. spol. večírek Vyškov– kult. program ze dne 5. 11. 2010.

 37 500,- Kč – DPP Císařová 2010, ze dne 8. 11. 2010 (účetnictví 01-09/2010)

        72,- Kč – Poštovné ze dne 9.11. 2010.

      265,- Kč – Poštovné ze dne 10.11. 2010.

      876,- Kč – Kanc. potřeby – bar. náplň ze dne 12.11. 2010

      480,- Kč – Kanc. potřeby – náplň ze dne 16.11. 2010. 

      302,- Kč – Kanc. potřeby – pořadač ze dne 24.11. 2010

      444,- Kč -  Tel.fax.inter.50% ze dne 24.11.2010

 30 600,- Kč -  DPP Ing.Dolejš za 05-10/2010 a 5 000,- viz.usnes. VH Ždár n /S. 

      240,- Kč – Kanc. potřeby – náplň 26.11. 2010

      366,- Kč – Kancl. potřeby – xero papír ze dne 29.11. 2010

      100,- Kč – Silniční daň za rok 2010 ze dne 1. 12. 2010

      125,- Kč -  Kancel. potřeby-obálky ze dne 9.12.2010

      768,- Kč -  Kancel.potřeby.-bar.náplň ze dne 14.12.2010

      286,- Kč -  Kancel.potřeby-rychlovazač ze dne 16.12.2010

        13,- Kč -  Kancel.potřeby-výdajový doklady ze dne 22.12.2010

        13,- Kč -  Kancel.potřeby-účtenky ze dne 23.12.2010

      371,- Kč -  Tel.fax.internet 50% 12/2010 ze dne 23.12.2010

      480,- Kč -  Kancel potřeby-náplň ze dne 30.12.2010

      288,- Kč -  Kancel potřeby-náplň ze dne 30.12.2010


Příjmy od 5.11.2010

    4 900,- Kč – Tombola-prodej losů ze dne 5.11.2010

    1 000,- Kč -  Členský příspěvek -Trkek 50% ze dne 5.11.2010

       200,- Kč -  Sam.s logem cechu- Krásný

    2 000,- Kč -  Členský příspěvek –Ryšavý ze dne 30.12.2010

    1 000,- Kč -  Reklama Zpravodaj č. 4/2010 Mgr.Fabík Brno dne 30.12.2010

    2 000,- Kč -  Členský příspěvek Vais-Plzeň ze dne 30.12.2010

    2 000,- Kč -  Členský příspěvek Vrábel -Trnava ze dne 30.12.2010


Rok 2011

01/2011

-Smlouva o spolupráci mezi cechem MZS a „Seznam.cz a.s.“ Praha 5. Byla zaslána dne 3.1. 2011. „Profesní organizace, nadace a neziskové organizace“. 

-Editace složky e-mail: cmzs@seznam.cz doručeno k 31.12. 2010 okolo 4 637 emailů. To je od doby 01/2009 do 12/2010. 

-Projev prezidenta HK ČR k podnikatelům k Novému roku 2011. Ze dne 3.1. 2011. 

-Pozvánka na konferenci „Daňové změny v roce 2011“ – reforma daňového systému, která se bude konat dne 19.1. 2011 v Praze. Ze dne 3. 1. 2011. 

-Připomínky HK ČR k materiálu 314/10 „Novela zákona o ochraně osobních údajů“ ze dne 3.1. 2011.

-Marketingová kampaň FAB 2011 na prodej vybraných produktů. Ze dne 4.1.2011.

-Tisková zpráva HK ČR. „Zástupce HK ČR v EHSV  zpravodajem stanoviska k Aktu o jednotném trhu. Ze dne 5.1. 2011. 

-Zápis z jednání představenstva HK ČR ze dne 10.11.2010. Zasláno Bc. Frázovi dne 5. 1. 2011. 

-Článek do časopisu Komora.cz. Zaslány odpovědi na 7 otázek do tohoto časopisu. Zpracováno ve spolupráci s Bc. Frázem a Borisem Mahdalem. Zasláno na HK ČR dne 6.1.2011. Článek byl vytištěn v 02/2011 ze dne 1.2.2011.  

-Žádost o vytištění propagačního letáku cechu MZS v časopise Komora.cz I.pololetí 2011. Bude sdělen termín vytištění a cena. Ze dne 7.1. 2011.

-Dopis  / v německém jazyce/ k vzájemné spolupráci mezi cechem MZS a Národním cechem Vídně. Zaslán doporučeně dne 5.1. 2011.Předpokádá se návštěva ve Vídni v  cca 02-03/2011. 

-Úvodní slovo cechmistra do roku 2011 – krátké zhodnocení min. roku. Zasláno všem členům cechu MZS. Ze dne 7.11.2011.

-Materiály s ELF v anglickém jazyce zaslány Ing. Bukovi s žádostí o překlad. Ze dne 7.11. 2011.Dle dohody zpracuje Ing.Buk informaci k činnosti ELF za rok 2010 a seznámí členy cechu na Volební Valné hromadě dne 13.-14.5.2011 v Tišnově. 

-Stížnost členů cechu MZS na článek časopisu „Svět motorů“ Zaslána na Ministerstvo průmyslu a obchodu – odbor živnosti. Zaslán Ing. Plškové. Ze dne 8.12. 2011. Předběžně dohodnuta schůzka na den 20. 1. 2011 v Praze. Informace viz.příloha tohoto zápisu.

-Pracovní schůzka na Ministerstvu vnitra ČR – odbor prevence kriminality se uskuteční po 25.1. 2011. Informace Judr. Tomáše Koníčka. Ze dne 10.1. 2011.

Informace viz.příloha tohoto zápisu.

-Žádost člena cechu Josefa Šimečka-Strakonice o snížení členského příspěvku

starobní důchodce od 1.1. 2011 na 500,- Kč. Ze dne 10.1. 2011.Projednáno na představenstvu,žádost bude předložena na Valné hromadě(viz.stanovy).

-Žádost firmy MUL-T-LOCK Czech o vystavení potvrzení od kterého roku je členem cechu MZS a hodnocení výrobků značky MUL-T-LOCK . Ze dne 10.1. 2011.

-Výzva z HK k zaplacení členských příspěvků za rok 2010 a vyplnění Prohlášení o počtu členů pro potřeby účetnictví za rok 2010. Ze dne 11.1. 2011.

-Přihláška za člena cechu MZS Pan Jiří Staněk ,Bavorova 28,Strakonice Tel:725 426 124.Doporučení Josef Šimečka –Strakonice.Ze dne 12.1.2011. Projednáno na představenstvu, žádost bude předložena na Valné hromadě(viz.stanovy).

-Nabídka z HK na „Podnikatelská akademie“ na 1.čtvrtletí 2011.Ze dne 13.1.2011.Zasláno e-mailem všem členům cechu MZS.

-Aktualita z HK-Tripatrita jednala o reformě zdravotnictví a důchodové reformě“.Ze dne 13.1.2011.

-Seznam.cz-projekt Profesní organizace,nadace neziskové organizace.

Poděkování za vzájemnou spolupráci.Ze dne 13.1.2011.

-Potvrzení /zhodnocení/ firmy Mul-T-Lock k činnosti cechu MZS. Ze dne 14.1.2011.Zasláno poštou.

-Pracovní verze-ukončení členství v cechu MZS zasláno předsedovi DR Ing.Koktanovi k vyjádření.Ze dne 14.1.2011.Projednáno na představenstvu,

dopis zaslat Panu Fejtovi.V případě,že člen cechu MZS nezaplatí členský příspěvek dle stanov cechu MZS do 30.6.běžného roku,bude zaslán dopis k vyloučení z řad členů cechu MZS. 

-Dopis všem členům cechu MZS .Akce Ministra vnitra ČR „Rok zabezpečení vozidel „ a 2 ks brožurky.Dále faktura  na zaplacení členského příspěvku na rok 2011.Ze dne 15.1.2011.Zasláno všem členům cechu MZS poštou.

-Informace o připravovaných školeních: e-mail všem členům cechu MZS zasláno dne 17.1.2011.Připravujeme školení:
     "TREZORY DO ROKU 1989 II.část" v termínu 03/2011 "Hotel Nový Dvůr" Veverská Bitýška /u Brna/ Přednášející Jan Novotný.
       "KONSTRUKCE AUTOZÁMKŮ KONCERNU VAG II.část"-Škoda,W,Audi a pod." v termínu 04/2011"Hotel Nový Dvůr" Veverská Bitýška /u Brna/ .Přednášející Patrik Baroch a Evžen Ivanov. Termíny Vám budou sděleny v předstihu.

-Návrh na proplacení  Bc.Císařové  za  zpracování Zpravodajů č.1,2,3,4,5,/2010, dále Zpravodaj  únor 2010 o  ELF a Mimořádný Zpravodaj o exkurzi ve Vídni. Celkem 7 ks a 5 000,-Kč. Schválena částka 30 000,-Kč,/1x proti,1x zdržel,ostatní pro/.

-Nabídka z HK: Termíny „Podnikatelská akademie“ v 01-03/2011.Jedná se o vzdělávací kurzy ( MS Excel,MS Word,Řešení konflitních situací,Vedení týmu,Základy legislativy a daní,Minimum z BOZP,Řízení firmy,Jak získat a udržet zákazníka,Živnostenské minimum a pod.).Jedná se o jednodenní až dvoudenní kurzy.Začátek od 9,00hod na HK, Nám.F.Kafky 7,Praha viz.www.hkp.cz.Vzdělávací semináře jsou ZDARMA.

-Zpracování tiskopisů na FU Praha 10:  1.Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu právnických osob,  2.Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti,3.Příznání k dani silniční.Termín odevzdání na FU Praha do 31.1.2011.Zpracovala: Bc.Císařová. 

-Změna názvu firmy MUL-T-LOCK-úprava: na

 ASSA ABLOY Czech+ Slovakia s.r.o. Divize Mult-T-Lock

Skalní 1162,75301 Hranice

Tel: 581 605 915-6

www.multlock.cz

-Žádost o ukončení členství v cechu MZS k 1.1.2011 firma EUROSAFE Slovakia s.r.o. Pan Chovan Roman ze dne 18.1.2011.Zaslána odpověď-

představenstvo bere na vědomí.

-Zápis z jednání ELF v anglickém jazyce. Zasláno Ing.Bukovi dne  19.1.2011

-Žádost-změna člena cechu MZS z fyzické osoby na právnickou osobu od 1.1.2011. Firma JK Burian s.r.o.,Tyršova 181,34701 Tachov 1.

Jednatel Karel Burian. Provedena změna na www.cmzs.cz. Od 1.1.2011.

-Pozvánka z HK na kulatý stůl na téma“Další snižování energetické náročnosti v podmínkách ČR „ na den 5.2. 2011. Ze dne 20.1. 2011

-Tisková zpráva HK „Celorepubliková konference –Daňové zákony v roce 2011-plánovaná reforma daňových systémů“ze dne 20.1. 2011.

-Odpověď Rakouských klíčníků k pracovnímu setkání v 01-02/2011 ve Vídni. Nabídka na setkání dne 3.2. 2011 ve Vídni. Ze dne 20.1. 2011.

-Obsahová náplň z Ministerstva průmyslu a obchodu-živnostenský odbor,ze dne 20.1. 2011.

-Informace v/ anglickém jazyce/ z ELF zasláno Ing.Bukovi.Ze dne 21.1. 2011.

-Nabídka k získání ocenění „Ethnic Friendly „- zaměstnavatel k rovnému zacházení a etnickým odlišným obyvatelstvem.  Ze dne 21.1.2011.

-Návštěva Rakouských klíčníků /dopis v německém jazyce/. Zhodnocení vzájemné spolupráce s výrobci zámkové techniky za rok 2009, 2010. E-mail ze dne 21.1.2011.Setkání v cca 02-03/2011 ve Vídni.

-Změna fakturační adresy: Ministerstva vnitra Nad Štolou 9363,17034, Praha 7. Ze dne 21.1. 2011.

-XXIII.  směn HK-Zpráva o činnosti za rok 2010. Zaslat  „Zprávu o činnosti cechu MZS za rok 2010 „ v termínuj 28.2.2011. Ze dne 21.1.2011.

-Zimní Zpravodaj č.1/2011 umístěn na www.cmzs.cz pod heslem dne 21.1.2011.

-Informace z HK k „Aktualizaci oborových příruček a Příručky k podnikání“. Ze dne 21.1.2011.

-Návrh Rakouským klíčníkům na pracovní setkání a spolupráci na den 23.2. 2011 ve Vídni. Ze dne 21.1. 2011.

-Tisková zpráva z HK „Poziční dokument UEAPME ke sdělení evropské komise k Inovační Unii. Zasláno Bc. Frázovi dne 21.2. 2011.

-Připomínky z HK k materiálu 335/10 „Novela zákona o rozhodčím řízení“ ze dne 26.1.2011.

-Informace z jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu – živnostenský odbor a České asociaci pojišťoven v Praze dne 20.1. 2011. Zasláno členům představenstva a dozorčí rady dne 27.1. 2011.

-Výzva k zaplacení členských příspěvků pro HK za rok 2010 a vyplnění prohlášení o počtu členů pro potřeby účetnictví za rok 2010. Ze dne 27.1. 2011.

-Pozvánka z HK na 12.reprezentační ples podnikatelů a manažerů, který se bude konat dne 19.2. 2011 v Praze. Ze dne 28.1. 2011.

-Dopis členům cechu MZS akce „Rok zabezpečení vozidel“ brožurky v dopise zaslány všem členům cechu MZS včetně faktury na čl. příspěvek na rok  2011. Ze dne 28.1. 2011.

-„Manuál FAB 200“ zaslán e-mailem všem členům cechu MZS dne 29.1. 2011. 

-Pozvánka z HK na 10. setkání k tématu „Autorizace dle zákona č. 179/2006“, které se bude konat dne 23.2. 2011. Ze dne 31.1. 2011.

-Dopis na MV ČR - odbor prevence kriminality Judr. Tomáš Koníček. V dopise je zaslána informace ohledně článku z časopisu „Svět motoru“ a novin „MF Dnes“. Ze dne 31.1. 2011.

-Přihláška na HK k 10. setkání k tématu „Autorizace dle zákona č. 179/2006“. Za cech MZS se zúčastní Bc. Fráz. Ze dne 31.1. 2011.

-Návrh termínu na setkání s Rakouskými klíčníky ve Vídni. Pracovní jednání navrhujeme na den 23.2. 2011 ve Vídni. Ze dne 31.1. 2011.

-Odpověď na dopis p. Romana Chovana ohledně žádosti na ukončení členství cechu MZS k  31.12. 2010. Odpověď zaslána dne 31.1. 2011.

-Pozvánka a informace k výstavě „Pragoalarm – Pragosec“, která se bude konat ve dnech 17.-19.2. 2011, Praha-Výstaviště Holešovice-Praha. Zasláno všem členům cechu dne 31.1. 2011.

-Odpověď s HK na možnost uvedení reklamy propagačního letáku cechu MZS a reklamy výrobců zámkové techniky v časopise „Komora.cz“. Ze dne 31.1. 2011.

(v příloze zaslán ceník, ½ strany v částce 45 000,- Kč).Prověřit možnost reklamy v novinách „Hospodářské noviny“-prověří Ing.Dolejš.

-Pozvánka, závazná přihláška a osnova školení „Sjednocování a skládání vložek typu NVL a CPS“, které se bude konat dne 17.2. 2011 (čtvrtek od 9hod. ve firmě EG-Line a.s., Nádražní 62, Praha 5). Zasláno všem členům cechu dne 31.1. 2011.Došlo 12 závazných přihlášek. 

-Návrh na proplacení  Bc.Císařové  za  zpracování účetnictví a administrativní práce pro cech MZS za 10,11,12/2010 a 5 000,-Kč měsíčně. Schváleno 15 000,-Kč bez připomínek.


02/2011

-Zpráva o činnosti cechu MZS za rok 2010 na XIII. sněm HK ČR. Zpracováno a zasláno na HK dne 1.2. 2011. 

-Telefonická informace o úmrtí Weber Tomáš v 011/2010 ul. Krátká 61, Štětí 411/08, tel. 602 474 556. Bude zaslána změna majitele firmy na Jana Weberová. Ze dne 1.2. 2011. Doporučuje se započítat členství v cechu MZS Paní Weberové za manžela.Projednat na Valné hromadě dne 13.-14.5.2011 v Tišnově.

-Stav členů cechu MZS, kteří obdrželi koncesní živnost „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“ stav k 31.1. 2011( FO zámečníci 

servis 52 členů tj. 58,5%, PO velkoobchody a s.r.o. 10 členů tj. 55,5% a výrobci zámků 0 členů). Ze dne 1.2. 2011.Zaslat členům cechu MZS. Umístit do Zpravodaje č.2/2011.

-Prohlášení pro potřeby účetnictví HK ČR k počtu členů cechu MZS a zaplacení členských příspěvků pro HK ve výši 10 400,- Kč. Ze dne 1.2. 2011.

-Informace z jednání s firmou GUARD – Mudroch dne 28.1. 2011 v Tišnově na zajištění volební Valné hromady, která se bude konat na pozvání firmy GUARD ve dnech 13.-14.5. 2011 v penzionu „Červený Mlýn“ v Tišnově. Ze dne 1.2. 2011.Firma Guard-Mudroch přispěje finančně na Valnou hromadu.viz.zápis zaslán všem členům představenstva.  

-Informace z HK ČR – přechod na nový systém CRM. Zasláno Bc. Frázovi dne 2.2. 2011. 

-Nabídka z HK a  z telefoniky O2 k možnosti s výhodným připojením na telefonické volání do zahraničí. Ze dne 2.2. 2011.

-Nabídka na uskutečnění školení pro členy cechu MZS z firmy TOKOZ a.s. na rok 2011. Fa TOKOZ a.s. zašle program a předběžné termíny.Ze dne 2.2. 2011.

-Projekt „Profesní organizace“ na www.seznam.cz/firmy. Žádost o zpracování tří aktuálních otázek. Ze dne 3.2. 2011.

-Žádost o úpravu a změnu kontaktní osoby firmy TOKOZ a.s. Žďár nad Sázavou. Ze dne 4.2. 2011. (Ověřit e-mail a tel. číslo -Bc.Císařová)

-Blahopřání členům cechu MZS k významnému životnímu jubileu. (Zpracovat seznam Bc. Císařová). Ze dne 4.2. 2011.

-Srovnání finančních nákladů činnosti představenstva cechu MZS za léta 2006 – 2010. 
Hospodářský výsledek Počet školení


2006 ztráta   67 737,08 Kč 1


2007 ztráta   304 745,01 Kč 2


2008 zisk      123 616,03 Kč 6


2009 zisk        75 941,09 Kč 7


2010 zisk      102 686,00 Kč 8 (z toho 2 zkoušky)


-Informace z jednání MV ČR a ASSA ABLOY s.r.o. dne 3.2.2011 zasláno a projednáno na představenstvu cechu MZS dne 12.2.2011

-Informace a termíny veletrhů v Praze a v Brně zasláno Polským kolegům .Ze dne 7.2.2011.

-Pozvánka a program zaslána představenstvu cechu MZS a DR. Ze dne 7.2.2011
 

Stav financí a finanční záležitosti od 1.1.2011.

 

Výdaje:

     47,- Kč poštovné Vídeň ze dne 7.1.2011

2 485,- Kč poštovné, dopisy, brožury ze dne 14.1. 2011 

   528,- Kč kancelářské potřeby, náplň ze dne 14.1. 2011

     46,- Kč poštovné ze dne 24.1.2011

   528,- Kč kancelářské potřeby, náplň ze dne 25.1. 2011

   494,- Kč tel. fax, inter. 50% 01/2011 ze dne 25.1. 2011

   500,- Kč poštovné, známky ze dne 26.1. 2011 

9 350,- Kč DPP Ing.Dolejš za 11,12/2010  a 5 000,-+ daň viz.VH Ždár n/S.     

   150,- Kč kancelářské potřeby-obálky ze dne 4.2. 2011

   228,- Kč kancel. potřeby náplň do tiskárny ze dne 10.2.2011

2 494,- Kč občerstvení představenstva dne 12.2.2011 Brno


Příjmy:

   500,- Kč – členský příspěvek Ing. Dolejš dne 12.1. 2011.

   500,- Kč -  členský příspěvek Mazač ze dne 28.1.2011

2 000,- Kč – členský příspěvek Čapek dne 3.2. 2011

2 000,- Kč – členský příspěvek Bc. Fráz dne 3.2. 2011

5 000,- Kč-   členský příspěvek S-Lock Ing.Schwarz ze dne 12.2.2011


6.Diskuze

-Byl projednán návrh na 3 členný kontrolní –inspekční orgán v případě stížnosti zákazníka na nekvalitní provedení práce. Statut 3 členného kontrolního orgánu bude schválen na volební Valné hromadě dne 13.-14.5.2011 v Tišnově.

-Zástupce firmy KABA GmbH- Ing.Buk předložil návrh na exkurzi,prohlídku závodu firmy v Rakousku  dne 21.4.2011.Jednalo by se o jednodenní zájezd-2 autobusy:odjezd ráno z Prahy a druhý autobus ráno z Brna.

Kaba GmbH ,Wienerstrasse 41-43, A-3130 Herzogenburg 
Telefon: ++43 (0)2782 808   Telefax: ++43 (0)2782

Kaba GmbH, Wiesner Strase 46,Eggenburg A-3730 Eggenburg

Termín 21.4. 2011
1.Trasa
Autobus Brno - Eggenburg (výrobní závod Kaba) - Herzogenburg (centrála a výrobní závod Gege) - Brno
2. Trasa
Autobus Praha - Herzogenburg (centrála a výrobní závod Gege) - Eggenburg (výrobní závod Kaba) - Praha
Odjezd vždy ráno a návrat večer do výchozí stanice.


-Představenstvu byl předveden návrh „Základní informace o cechu MZS“-2008,2009,2010,2011-informace viz.www.cmzs.cz .Uvedený materiál bude vypálen do CD a předán na Volební Valné hromadě dne 13.-14.5.2011 v Tišnově. Zpracuje Čapek V. 


7. Příští zasedání představenstva cechu MZS

Návrh na zasedání dne 13.5. 2011 (pátek ) před volební Valnou hromadou Pension „Červený Mlýn“-Tišnov od 15,00hod.Zpracoval: Ing.Dolejš dne 24.2.2011 . Projednáno s V.Čapkem, B.Mahdalem  


Příloha: 2x

Informace z jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu – živnostenský odbor a na České asociaci pojišťoven PrahaDne 20. 1. 2011 se v Praze uskutečnilo jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu, živnostenský odbor - Ing. Plšková.

 Za cech MZS se zúčastnili Ing. Dolejš – cechmistr, B. Mahdal- 2. zástupce cechmistra,  Bc. Fráz Petr – člen představenstva. V úvodu jednání bylo osobně poděkováno za zpracování a zatřídění činností do živnosti v minulém roce - „Poskytování technických služeb ochrany majetku a osob“. V současné době byla většině členům cechu MZS koncesní živnost udělena. Ing. Plšková byla informována o stížnosti členů cechu MZS na články v časopisu „Svět motorů“ a novinách „MF Dnes“, kde zámečníci z Českých Budějovic a z Prahy předvádějí ukázky, jak lehce otevřít automobil a různé přípravky k otevírání zámků. V obou článcích jsou informace, které ukazují čtenářům, jak překonat zámky. Tyto články v novinách a časopisech nepřispívají ke snížení kriminality v ČR. V loňském roce MV ČR vyhlásilo akci „Rok zabezpečení vozidel“. Ve výpisu v obchodním rejstříku bylo zjištěno, že žádný z uvedených zámečníků nemá příslušné oprávnění k této činnosti tj. koncesní živnost: „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“. 

Na této schůzce bylo dohodnuto, že MPO – odbor živnosti ve svém metodickém pokynu, upozorní okresní živnostenské úřady na tuto skutečnost s případnými kontrolami v oblasti svého působení. Dále cech MZS zašle písemné upozornění na živnostenské úřady v Českých Budějovicích a v Praze, že v článku uvedení zámečníci provádějí pracovní činnost bez příslušného živnostenského oprávnění a bez koncesní živnosti. Na závěr bude cech MZS informovat autory článku o nevhodnosti publikovat uvedené informace, které napomáhají ke zvýšení kriminality v ČR.   Dále odpoledne se uskutečnila pracovní schůzka na České asociaci pojišťoven – Ing. Marcela Kubešová, která je také členem poradního sboru MV ČR.

Na tomto jednání byly projednány možnosti spolupráce mezi cechem MZS a ČAP. Bylo dohodnuto, že cech MZS zpracuje „Teze spolupráce mezi cechem MZS a ČAP“. Tento materiál zpracuje Bc. Fráz Petr do 10.2. 2011 a zašle na ČAP. 

V 02/2011 připravuje ČAP v Praze zasedání „Sekce pojištění ČAP“ (zástupci 28 pojišťoven), kde se „Teze“ projednají s eventuelní účasti zástupců cechu MZS. Návrh na další možnosti spolupráce (vzájemné umístění na www stránek loga cechu MZS a loga ČAP, dále informace o základních náležitostech z pojištění pro občany a podnikatele. Zpracoval: Ing. Dolejš – cechmistr ve spolupráci s Bc. Frázem a B. Mahdalem.

Dne: 24.1. 2011
Informace z jednání se zástupcem Ministerstva vnitra ČR – odbor prevence kriminality a zástupcem ASSA ABLOY Czech + Slovakia s.r.o. Praha, v Praze dne 3. 2. 2011


Jednání se zúčastnili: 


Za MV ČR: Judr. Tomáš Koníček - odbor prevence kriminality

Za cech MZS: Ing. Dolejš – cechmistr, Čapek V. - 1. zástupce cechmistra, Bc. Fráz P. - člen představenstva


Bylo projednáno:


- stížnost členů cechu MZS na články v časopise „Svět Motorů“ a novin „MF Dnes“. V článcích jsou informace, které ukazují čtenářům, jak překonat zámky a jednoduchým způsobem otevřít automobil. Tyto negativní informace nepřispívají ke snížení kriminality v ČR, zejména, když MV ČR vyhlásilo akci „Rok zabezpečení vozidel“. Uvedení zámečníci v článcích nejsou členové cechu MZS a je pochybnost, zda mají, příslušné živnostenské oprávnění Koncesní živnost – „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“. O této skutečnosti jednali zástupci cechu MZS dne 20. 1. 2011 na Ministerstvu průmyslu a obchodu – živnostenský odbor v Praze. Tato záležitost bude řešena se zástupcem MV ČR, redaktorem p. Kopic Jaroslav z časopise „Policista“. Zástupce cechu MZS Bc. Fráz Petr připraví článek k zabezpečení objektů a vozidel, jaké jsou povinnosti k provádění této činnosti (montáže, bezpečnostních zařízení a nouzového otevírání). U členů cechu MZS je nutná průkazka člena cechu s číslem přidělení Koncesní živnosti. Judr. Koníček souhlasí s postupem – viz. jednání na MPO – živnostenský odbor. 

- propagace cechu MZS na výstavě „Pragoalarm“ v Praze dne 17. - 19. 2. 2011 na stánku MV ČR, kde budou vystaveny propagační letáky cechu MZS a barevné logo cechu MZS. Dle zájmu budou návštěvníkům podány bližší informace o cechu MZS (zajistí Ing. Dolejš, Bc. Fráz).

- poradenská místnost „buňky“ v krajských a větších městech na policii ČR, které navštěvují občané pro informace. Možnost nabídky reklamních panelů výrobců zámkové techniky, propagačních materiálů a propagačních letáků cechu MZS. Nutno ověřit na jednotlivých krajských městech. 

- reklama cechu MZS v časopise „Policista“. Prověří se možnosti - zajistí Ing. Dolejš.

- průkazky Polských klíčníků k nouzovému otevírání vč. zákona v pol

Partneři

 • SOUSEDE.CZ

  Správa SVJ a BD online - Sousede.cz | Web pro Společenství vlastníků, bytová družstva
 • ELF

  European locksmith federation convention 2017
 • FORD

  Ford Connect
 • Ministerstvo Vnitra ČR

  Ministerstvo Vnitra ČR
 • MVČR - odbor prevence

  MVČR - odbor prevence
 • Hospodářská komora ČR

  Hospodářská komora ČR
 • Policie ČR

  Policie ČR
 • ASOCIACE GRÉMIUM ALARM

  ASOCIACE GRÉMIUM ALARM
 • Zavřít dveře nestačí

  Zavřít dveře nestačí
 • ELF

  ELF
 • SAVE KEY

  Save Key
 • MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA

  Městská Policie Praha
 • SECURITY MAGAZÍN

  Security Magazín
 • AZKS

  Asociace zámkových a klíčových služeb
 • SelectaDNA

  SelectaDNA