Zápis z jednání představenstva 11.6.2011

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

Zápis z jednání představenstva 11.6.2011

Zápis z jednání představenstva, DR a firem cechu MZS 

konaného dne 11.6.2011  v Olomouci

Přítomni: dle prezenční listiny

Tomáš Sedláček – Lysá nad Labem 604 949 944; - Cechmistr

Ing. Oldřich Schwarz – Brno            777 725 735;  2. zástupce cechmistra

Ing.Ivo Buk – KABA Praha               603575 515;

Boris Mahdal - Olomouc                   602 784 393;

Ivo Marák – Opava                            602 739 474;  

Jaromír Urbanec  za DR  - Ostrava    605 945 047;


Omluveni:

 ing. Petr Fráz - Praha                         602 305 217;   1. zástupce cechmistra

Václav Čapek – Třinec                       777 006 332;

DR Ing. Petr Koktan – Klecany          603 439 500;

      Jan Axmann  - Odry                      603 232 937; 602 342 372;

      Zdeněk Plachý – Hranice n/M      603 474 725;

      Ing. Miloš Vašík – Brno               603 447 339;


Hosté - zástupci firem

Ladislav Beránek – H+B Cheb                  602 113 001; 

Ing. Martin Koudelka – EVVA /Guard     602 342 372;

Ing. Ladislav Meisner – Rostex Vyškov   602 501 016;

Program jednání: 1. Upřesnění plánu práce -programu do konce roku 2011 a organizace společenského večera.
 2. Organizace vedení cechu a zajišťování jeho chodu (korespondence, účetnictví, Zpravodaj, technická školení atp.).
 3. Rozprava o rozpočtu, odměně jubilantů, různé – představenstvo
Bylo dohodnuto: 


Boris Mahdal nesouhlasí aby se představenstva Cechu CMZS zúčastnili nečleni představenstva .


Ivo Marák bude zastupovat cech pro oblast Polsko, pověření příjímá a zajistí úpravu-aktualizaci, cechovních web stránek, www.cmzs.cz.


Ing. Buk bude zastupovat cech v nadnárodní organizaci ELF. Ing. Buk pověření přijímá. Cechmistr vydá písemné pověření v čj. Překlad do aj a ověření zajistí ing. Buk.


Dále bude pokračovat ve spolupráci s rakouským sdružením zámkařů a zahájí spolupráci s německými zámkaři InterKey.


Ing. Fráz bude nadále zastupovat cech v HK. Pokud bude zapotřebí pověření, vydá jej cechmistr. 


Ing. Koktan  spolu s ing. Frázem jsou pověřeni sledováním a zjištěním možností celoživotního vzdělávání členů cechu a případného učňovského dorostu. 

Cechu bylo předloženo rozhodnutí MŠMT č.j.: 16 530/11 – 24/453 ze dne 3.6.2011   týkající se udělení akreditace Mgr. Jitce Ivanovové, Luční 857, 356 01 Sokolov k provádění rekvalifikačních kurzů v oboru „Technik mechanických zábran“ (v rozsahu 40 hodin teoretické výuky a 120 hodin praktické výuky)  a  „Technik bezpečnostních systémů“ (v rozsahu 40 hodin teoretické výuky a 60 hodin praktické výuky). 

Informace budou podány na příští schůzi představenstva cechu.


Ing. Buk a ing. Fráz zajistí do každého vydání zpravodaje krátkou informaci o činnosti organizací ve kterých zastupují cech.


Zpravodaj bude vycházet v elektronické podobě 4x ročně, v případě potřeby bude vydáno mimořádné číslo Zpravodaje.


Pro informaci veřejnosti o činnosti cechu, propagaci jednotlivých firem, jejich výrobků a činností, bude vycházet Zpravodaj v tištěné podobě. Každý člen cechu obdrží výtisky pro místo svého působení. S nabídkou na zveřejnění informací o výrobcích a službách se obrátí a projedná s firmami cechmistr. 


Schůze představenstva, DR, zástupců firem a hostů je svolána do Plzně – prostory firmy H&B Group, s.r.o., na sobotu dne 17. 9. 2011 se zahájením v 10.00 hod. Potvrzení účasti je nutné do 30.8.2011na adresu cechmistra, nebo přímo do H&B.


Společenský večer cechu spolu s podzimní valnou hromadou bude tradičně pořádán ve Vyškově. Termín jeho uspořádání byl stanoven na pátek 11. 11. 2011. Ing. Meisner prověří možnosti programové náplně a podá zprávu na dalším zasedání předsednictva cechu.


Představenstvo cechu uvítá nabídky na možné uspořádání valné hromady (1x jarní + 1x podzimní), případně společenského večera v roce 2012. 


K projednání otázek spojených s uzavřením příslušné dohody o provedení práce (zejména vedení účetnictví, přípravu účetních dokladů pro zpracování daňového přiznání a dalších činností s tímto souvisejících) a uzavřením takové dohody jménem cechu s Oldřichem Říhou byl pověřen cechmistr.


Převzetí částí agendy, týkající se působení cechu za poslední období bude provedeno v Praze na Smíchově, kde je archiv cechu prozatím uskladněn, do konce 06/2011. Rovněž bude u ČS změněn podpisový vzor.


Představenstvo bylo informováno o pokračujících jednáních s ÚAMK ve věci zajištění výroby autoklíčů a otevírání aut. ÚAMK ve svých materiálech bude uvádět síť zámkařů – členů cechu, kteří se touto činností zabývají. Výhledově budou uváděny i další adresy našich členů s předmětem jejich činnosti.  Představitelé ÚAMK ČR a Slovenské republiky budou přizváni na jednání představenstva cechu do Plzně. Předložené podklady zástupců ˇUAMK byly předány kolegovi Marákovi.


Na schůze představenstva a dozorčí rady cechu budou účastníkům hrazeny cestovní náklady veřejným dopravním prostředkem (vlak, autobus a případně MHD). 


Na příští jednání představenstva předloží cechmistr zápis z mimořádné valné hromady v Šiklově Mlýně a dle něj bude uzavřena otázka příslušných úhrad.


Od pí. Mahdalové bude vyžádána aktualizace členské základny v elektronické podobě a následně po jejím obdržení ji bude vyplacena předchozím vedením cechu odsouhlasena odměna. Případné daňové záležitosti vyřídí a z poskytnuté odměny uhradí pí Mahdalová osobně.


Cechu byly doručeny následující přihlášky: 

 1. S – KEY servis, s.r.o. IČ: 25804745;  DČ:CZ25850474; 

           ul. T.G.Masaryka 1120; 738 01 Frýdek – Místek; tel.: 736 614 360; 

           558 663 663;   e-mail: selnik@s-key.cz


 1. Sztablová Hana, IČ: 73928364; DČ: CZ525618102;

Bémova 100/25; 717 00 Ostrava;  tel.: 731 414 353;

e-mail: jaroslav.stabla@seznam.cz


 1. H&BSlovakia, s.r.o. IČ:35798319; DČ: SK2020204934;

Ovšistské nám. 1; 851 04 Bratislava  -  Slovensko;

Tel.: 602 107 884; +421 262 520 032;

 e-mail:velkoobchod @hbgroup.sk


 1. H&B GROUP, s.r.o. IČ:26341085; DČ: CZ26341085;

Žatecká 8; 301 48 Plzeň; tel.: 602 660 557; 377 225 903; 

e-mail.: info@hbgroup.cz


Výše uvedené přihlášky budou předloženy k projednání podzimní valné hromadě a v případě schválení – přijetí za členy, budou finančně vyrovnány.Zapsal: Tomáš Sedláček a doplnil Ing. Oldřich Schwarz

Partneři

 • SOUSEDE.CZ

  Správa SVJ a BD online - Sousede.cz | Web pro Společenství vlastníků, bytová družstva
 • ELF

  European locksmith federation convention 2017
 • FORD

  Ford Connect
 • Ministerstvo Vnitra ČR

  Ministerstvo Vnitra ČR
 • MVČR - odbor prevence

  MVČR - odbor prevence
 • Hospodářská komora ČR

  Hospodářská komora ČR
 • Policie ČR

  Policie ČR
 • ASOCIACE GRÉMIUM ALARM

  ASOCIACE GRÉMIUM ALARM
 • Zavřít dveře nestačí

  Zavřít dveře nestačí
 • ELF

  ELF
 • SAVE KEY

  Save Key
 • MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA

  Městská Policie Praha
 • SECURITY MAGAZÍN

  Security Magazín
 • AZKS

  Asociace zámkových a klíčových služeb
 • SelectaDNA

  SelectaDNA