Zápis z jednání představenstva 11.11.2011

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

Zápis z jednání představenstva 11.11.2011

Zápis z jednání představenstva Cechu MZS ČR dne 11.11.2011.

Místo: Vyškov „hotel Selský dvůr“ od 13 do 17,15 hodin


Přítomni: Představenstvo - ing. Ivo BUK, Václav ČAPEK, ing. Petr FRÁZ, 

Boris MAHDAL, Ivo MARÁK, Tomáš SEDLÁČEK, 

ing. Oldřich SCHWARZ

Dozorčí rada - ing. Petr KOKTAN, Jan Axmann, Jaromír Urbanec,

                                                  Zdeněk Plachý

                    Sekretariát -            Tomáš Pospíšil,

Hosté - Ladislav BERÁNEK – H&B Group s.r.o. Plzeň, 

ing. Ladislav MEISNER – Rostex Vyškov s.r.o.,                Ing. Karel Dolejš, Jan Novotný,


                    Omluven -               Oldřich Říha,……………..Jednání zahájil cechmistr pan Tomáš SEDLÁČEK, který přivítal přítomné a informoval 

je o tom, že z jednání bude pořízen zvukový záznam, aby nedocházelo k nepřesnostem v zápisu z jednání. 


Nikdo z přítomných nedoplnil body programu. 

Schválený program jednání představenstva.

 1. Organizační změny v představenstvu cechu
 2. Dokončení projednání zbývajících bodů z minulého zasedání představenstva v Plzni.
 3. Prezentace kandidátů mistrů do odborných sekcí
 4. Jmenování kandidátů do volby mistrů sekcí s cílem zajištění odborného růstu
 5. Kontrola-organizační zajištění VH a večírku
 6. Zpravodaj, webové stránky
 7. Kontrola účetnictví cechu MZS k 30.10.2011- Dozorčí rada
 8. Stav financí a finanční záležitosti
 9. Návrh rozpočtu na období 2012
 10. Diskuse.


V prvním bodě pan cechmistr Tomáš Sedláček, k organizačním změnám, informoval přítomné o svém odstoupení z funkce cechmistra ze zdravotních důvodů. Nikdo z přítomných členů neměl žádnou připomínku. Pan Sedláček dal návrh na jmenování nového cechmistra pana Fráze, který byl 1. zástupcem. Ze sedmi přítomných členů představenstva bylo při hlasování 6 členů pro, 1 člen se zdržel (P.Fráz). 


Pan Ing. Koktan měl dotaz, zda pan Sedláček zůstává v představenstvu. Pan Sedláček odpověděl ano, v představenstvu zůstává.


Nový cechmistr Ing. Petr Fráz poděkoval panu Sedláčkovi za jeho přínos a znalosti v oblasti správního řízení a vyřizování administrativních záležitostí, kterých nebylo málo. Vyjádřil přesvědčení ve správném směru cechu a vyzval členy představenstva ke konstruktivnímu a věcnému jednání. Navrhl rozdělení úkolů a kompetencí v představenstvu ve smyslu návrhu jednotlivých sekcí, Technické, Správní a Zahraniční. 


Cechmistr se vrátil k bodům z minulého zasedání v Plzni, kdy došlo k nepříjemnosti související s účastí členů na představenstvu. Konkrétně se jednalo o vykázání Ing. Dolejše z prostor společnosti H&B Group,s.r.o. Plzeň. Vyslovil přání, aby se již neopakovali a kolegové v budoucnu měli k sobě více vzájemné tolerance. Smyslem cechu je podpora vzájemné komunikace mezi členy a nikoliv jejich rozepře. Pan Fráz vyzval pana Mahdala, zda má nějaké připomínky k zápisu v Plzni


V připomínce pan Mahdal zmínil doplnění zápisu z Olomouce, kde původně mělo být přítomno pouze představenstvo a dozorčí rada. Zde se měl určit směr a né aby tam byli přítomni hosté. Do zápisu nebyla zapsána námitka pana Mahdala, který nesouhlasil s přijetím nového člena pana Vainlicha, se kterým má špatné zkušenosti. 

K připomínce vystoupil dále pan Plachý s doplněním, že se za pana Vainlicha zaručuje pan Beránek. Údajně docházelo k pomluvám před zákazníkem v okolí Přerova. Z tohoto důvodu se připojil k panu Mahdalovi a podpořil tak budoucí rozhodnutí o nepřijetí za člena cechu. Pan Vainlich je kandidátem na člena cechu a měl by být doporučen, nebo nedoporučen za člena cechu při hlasování na odpolední VH. Pan Mahdal dále vyjádřil názor, že by měl doporučení k přijetí dát klíčař nikoliv pan Beránek jako zástupce velkoobchodu. Poznámka pan Fráz - zde je třeba připomenout, že řád stanoví doporučení dvou členů, nikoliv jejich profesní začlenění. Zde znovu vystává otázka, zda není právě toto téma na změnu, která by lépe odrážela skutečnost. Pan Marák na druhou stranu upozornil na podobný případ a doporučuje hlasování ponechat na VH, která svou volbou rozhodne o přijetí či nepřijetí kandidáta. Poznámka pan Fráz - je na kandidátovi, jakého si najde doporučujícího člena s jeho klady i zápory, musí počítat i při konečném hlasování.

Pan Marák znovu upozornil a doporučil se těmito záležitostmi nezabývat, neboť zda je někdo korektní či nikoliv by se mělo nechat na rozhodnutí zákazníků. Pan Čapek navrhl pozastavit všechny přihlášky, které mají být projednány na VH. Stanovit 1-2 letou zkušební dobu, po kterou by kandidát byl sledován. Pan Čapek upozornil na dodržování kodexu. Pan Mahdal naopak upozornil na stav v chování některých členů, který již je nad rámec kodexu. Pan Čapek doporučil vytvořit komisi, která by pravděpodobně tyto otázky řešila. Pan Fráz vyjádřil silné pochybnosti o složení takové komise, neboť cechu ani jeho členům nepřísluší někoho soudit. Jako nejvyšší orgán je vždy VH, která na podnět člena může rozhodnout svým hlasováním.


Pan Fráz shrnul všechny poznatky a doporučil se řídit předpisy. Zde znovu vyvstal požadavek na revizi stanov cechu. Pan Sedláček upozornil na nutnost doplnění stanov, jak o připomínky k jednacímu řádu, tak k lhůtě vstupu kandidáta do cechu. Upozornil na to, že stanovy sdružení jsou první, co kandidát čte a pokud tam jistá sdělení chybí, byť jsou formou interního předpisu, je to špatně. Stejně tak oddělení zástupců firem při jednání představenstva, čímž se vrátil k námitce pana Mahdala na účast firem při jednání představenstva v Olomouci. 


Pan Fráz dal slovo panu Ing. Dolejšovi. Upozornil na skutečnost, že už dříve VH schválila podmínky přijetí nového člena. Pan Fráz s tímto souhlasil, nicméně vyjádřil potřebu zanesení do základního dokumentu cechu, všech skutečností, týkajících se stanov, byť byly odsouhlaseny v usnesení na VH v minulosti. V rámci revize stanov doporučil zmíněné zakomponovat, tak aby byly stanovy obsáhnout potřeby cechu. Pan Čapek navrhl znovu pozastavení přihlášek. Pan Marák doporučil nechat hlasovat o přijetí nebo nepřijetí členů VH. Pokud je kandidát přijat, přichází 2 - letá zkušební doba, po kterou má členský list a po uplynutí dostává Cechovní list. Jednotliví kandidáti byli přečtení a u těch, kteří neměli splněny požadavky na přijetí (jednalo se o podepsaný Kodex, doporučení kandidátů), bylo doporučeno, aby je nejdříve doplnili a až poté bude o jejich přijetí hlasováno.


V dalším bodě jednání pan Fráz seznámil přítomné s kandidáty na mistry odborných sekcí.

Správní sekci by vedl Tomáš Pospíšil, který byl na představenstvu v Plzni delegován do sekretariátu za marketing a propagaci. Pan Pospíšil představil svou vizi práce jako mistr správní sekce. Shrnul první poznatky při tvorbě nových webových stránek a potřebu aktualizovat data jednotlivých členů. Dále byl představen kandidát na Zahraniční sekci pan Ing. Ivo Buk, který přítomné seznámil s aktuálním děním ELF a o setkání s jeho představiteli v Praze. Odkázal přítomné na článek Zpravodaje v Zahraniční sekci. Pan Fráz představil kandidáta na mistra Technické sekce pana Jana Novotného. Pan Novotný společně s Ing. Karlem Dolejšem přednesli svou vizi a záměr jak organizovat dění v Technické sekci, zejména provádění školení.


Pan Fráz v bodě kontroly účetnictví předal slovo Dozorčí radě panu Ing. Petru Koktanovi. Pan Koktan za dozorčí radu informoval přítomné o probíhající kontrole účetnictví za rok 2011. Po obdržení zbývajících dokladů vystavených a přijatých do konce roku, kdy bude mít všechny podklady od pana tajemníka Říhy, za dozorčí radu vydá zprávu o stavu hospodaření. 
Pan Fráz informoval přítomné o stavu účtu:

Stav účtu k 31.10.2011 ………………… 960 496 Kč

stav pokladny k 31.10.2011………………..2.508 Kč


V návaznosti na stav financí pan Fráz přednesl návrh hospodaření s vyrovnaným rozpočtem, který je přílohou zápisu z představenstva. Na dotaz pana Beránka o konstrukci jednotlivých položek, tyto položky odůvodnil. Pan Beránek přednesl návrh vyplácení jednotlivých položek až koncem roku, kdy bude výsledky práce lépe hodnotit. Návrh vyrovnaného rozpočtu by doporučen k předložení na VH. Vzhledem k časové náročnosti jednání představenstva a delší rozpravě nad jednotlivými tématy bylo jednání před posledním bodem diskuze ukončeno v 15.20hod. Bylo třeba organizačně připravit a zajistit průběh VH. Diskuze nebyla nijak ochuzena, neboť se vedla celým průběhem jednání představenstva, které bylo jinak konstruktivní a poukázalo na řadu nevyjasněných otázek, které je třeba na dalším představenstvu projednat. Jedná se zejména o otázky revize stanov, otázky rozhodnutí o výši financování v případě jak cechmistra a zástupce, tak rozhodnutí představenstva. 

Termín jarního představenstva byl stanoven na začátek roku 2012.


Zapsal Ing. Petr Fráz za použití záznamu diktafonu z 11.11.2011 13.00 hod.

Partneři

 • SOUSEDE.CZ

  Správa SVJ a BD online - Sousede.cz | Web pro Společenství vlastníků, bytová družstva
 • ELF

  European locksmith federation convention 2017
 • FORD

  Ford Connect
 • Ministerstvo Vnitra ČR

  Ministerstvo Vnitra ČR
 • MVČR - odbor prevence

  MVČR - odbor prevence
 • Hospodářská komora ČR

  Hospodářská komora ČR
 • Policie ČR

  Policie ČR
 • ASOCIACE GRÉMIUM ALARM

  ASOCIACE GRÉMIUM ALARM
 • Zavřít dveře nestačí

  Zavřít dveře nestačí
 • ELF

  ELF
 • SAVE KEY

  Save Key
 • MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA

  Městská Policie Praha
 • SECURITY MAGAZÍN

  Security Magazín
 • AZKS

  Asociace zámkových a klíčových služeb
 • SelectaDNA

  SelectaDNA