Usnesení VH CMZS Vyškov Hotel Selský dvůr 11.11.2011

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

Usnesení VH CMZS Vyškov Hotel Selský dvůr 11.11.2011

VH zahájil cechmistr p. Sedláček.

Proběhlo přivítání hostů:
ČPP p. Hadraba, fa Idris p. Lastomírský

Následně proběhla prezentace produktů a služeb ČPP (Česká podnikatelská pojišťovna) a firmy Idris.

P. Beránek Sr. Zahovořil na téma výroby a distribuce cechovních kalendářů, dále p. Beránek Sr. předal představenstvu aktuální výpis z OR za účelem aktualizace údajů.

Cechmistr p. Sedláček přednesl Zprávu o činnosti představenstva za poslední období.

Cechmistr p. Sedláček informoval, že ze zdravotních důvodů odstupuje z funkce cechmistra a že zůstává členem představenstva. Jako Cechmistr byl navržen dosavadní zástupce cechmistra p. Fráz. Toto bylo představenstvem odsouhlaseno.

P. Dolejš upozornil, že dosud nebyla zvolena návrhová a mandátová komise, což bylo neprodleně navrženo a schváleno v následující podobě:

 • Návrhová komise: p. Buk, p. Pospíšil, p. Dolejš
 • Mandátová komise: p. Čapek, p. Krpálek, p. Schwarz

Mandátová komise následně zjistila, že VH se účastní 55 členů a takto VH není usnášeníschopná. V souladu se stanovami byla VH zrušena a cechmistr p. Fráz návazně podal návrh na mimořádnou VH s potřebnou přestávkou, což bylo schváleno.

Mimořádnou VH zahájil cechmistr p. Fráz.

Následovala kontrola plnění usnesení z minulé VH v Tišnově. Bylo konstatováno, že usnesení z této VH nebylo zveřejněno ve Zpravodaji cechu. Takto bude učiněno v dalším období.

Dále byly představeny plány činnosti na další období.

Plán činnosti Cechu na rok 2012 přednesl cechmistr p. Fráz.

Prezentaci projektu „Bezpečná země“ provedl p. Pospíšil.

Byli vyhlášeni kandidáti na mistry jednotlivých technických sekcí:

 • Správní sekce: p. Pospíšil
 • Technická sekce: p. Novotný Sr., p. Bartoš, p. Fábera Sr. (p. Fábera z časových důvodů odmítl kandidaturu)
 • Zahraniční sekce: p. Buk

Proběhla omluva p. Novotného Sr. p Axmannovi a dalším, kteří nebyli nedopatřením připuštěni ke zkouškám.

Dále kandidatury na nové členství:

 • H+B Group s.r.o. (doporučeni na místě členy Plachý a Čoupek)
 • S-Key s.r.o.
 • p. Slavík (nepřítomen)
 • p. Staněk
 • pí. Száblová (zastoupena, doporučena na místě členy Urbanec a Beránek)
 • p. Weinlich (doporučení na místě členy Beránek a Kameníček)

Hlasování:

 • H+B Group s.r.o. (26 pro, 4 proti, 5 se zdrželo) - přijat
 • H+B Slovakia s.r.o. (25 pro, 3 proti, 10 se zdrželo) – přijat
 • P. Blahák upozornil mandátovou komisi, že se změnil počet přítomných členů oprávněných k hlasování.

  Na dotaz cechmistra mandátová komise znovu sečetla přítomné členy - aktuálně 42 přítomných, stále funguje nadpoloviční většina.

  • S-Key s.r.o. (40 pro, 0 proti, 2 se zdrželo) – přijat
  • p. Staněk (40 pro, 0 proti, 1 se zdržel) – přijat
  • pí. Szabová (35 pro, 1 proti, 1 se zdržel) – přijat

  P. Mahdal a p. Plachý vyjádřili nesouhlas s přijetím p. Weinlicha.

  • p. Weinlich (23 pro, 5 proti, 8 se zdrželo)

  Snížení členských příspěvků důchodců na 500,- Kč, požádali p. Blahák, p. Sedláček – schváleno aklamací – optickou většinou.

  O snížení požádala též fa Sokol s.r.o., neboť se jedná o chráněnou dílnu (nepřítomen zástupce, odloženo na další schůzi).

  Volba mistrů jednotlivých sekcí: p. Novotný odstoupil z kandidatury na mistra technické sekce, p. Bartoš je pro za jistých omezení – mistr technické sekce nebyl zvolen.
  Správní sekce p. Pospíšil – schváleno optickou většinou. P. Pospíšil se takto stává i členem představenstva.
  Zahraniční sekce p. Buk – schváleno optickou většinou.

  P. Dolejš předal návrh na doplnění usnesení: VH ukládá bývalému cechmistrovi p. Sedláčkovi předat protokolárně veškerý hmotný i nehmotný majetek Cechu. Dále seznámit členskou základnu se Zprávou o činnosti od 14.5.2011 do 11.11.11. Provést finanční vyhodnocení nákladů za uvedené období vč. zdůvodnění.
  Novému cechmistrovi p. Frázovi ukládá podepsat hmotnou odpovědnost za majetek a finanční hotovost a předat ji předsedovi dozorčí rady p. Koktanovi.

  p. Beránek Sr. navrhl, že členové představenstva a dozorčí rady nemají závazky k prostředkům Cechu.

  p. Neuwirth navrhl revizi stanov a jednacího řádu a krátce zhodnotil průběh VH.

  Zpráva o hospodaření cechu – p. Koktan uzavře do dalšího období.

  Návrh vyrovnaného rozpočtu na 2012 přečetl p. Fráz – schváleno optickou většinou.

  Návrh hradit částku Kč 88250,- z minulého období – schváleno optickou většinou.

  Navíc vydat částku 50000,- Kč na propagaci cechu – schváleno optickou většinou.

  Usnesení bylo schváleno.

  11.11.2011 20,35 hod

  Podpisem potvrdili
  Ing. Ivo Buk , Ing. Karel Dolejš ,Tomáš Pospíšil

Partneři

 • SOUSEDE.CZ

  Správa SVJ a BD online - Sousede.cz | Web pro Společenství vlastníků, bytová družstva
 • ELF

  European locksmith federation convention 2017
 • FORD

  Ford Connect
 • Ministerstvo Vnitra ČR

  Ministerstvo Vnitra ČR
 • MVČR - odbor prevence

  MVČR - odbor prevence
 • Hospodářská komora ČR

  Hospodářská komora ČR
 • Policie ČR

  Policie ČR
 • ASOCIACE GRÉMIUM ALARM

  ASOCIACE GRÉMIUM ALARM
 • Zavřít dveře nestačí

  Zavřít dveře nestačí
 • ELF

  ELF
 • SAVE KEY

  Save Key
 • MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA

  Městská Policie Praha
 • SECURITY MAGAZÍN

  Security Magazín
 • AZKS

  Asociace zámkových a klíčových služeb
 • SelectaDNA

  SelectaDNA