STANOVY CMZS

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

STANOVY CMZS

Stanovy cechu MZS. Registrace provedena na Ministerstvu vnitra ČR dne 14.4. 1994 pod číslem II./s-CS/1-24257/94-R.

Čl. č. 1

 1. Název spolku je "Cech mechanických zámkových systémů České republiky."
 2. Zkrácený název spolku je: "CMZS"

Čl. č. 2

Základní ustanovení
 1. CMZS je společenství, které vzniklo na základě zákona č. 83/1990 ve znění zákona 300/1990.
 2. CMZS sdružuje podnikatele - fyzické i právnické osoby - podnikající na základě příslušných oprávnění na úseku výroby klíčů, montáže zámkových systémů, nouzového otevírání zámků a mechanických zabezpečování vyšších hodnot mechanickými systémy.
 3. Členství v CMZS je dobrovolné.
 4. Sídlem CMZS je Praha.

Čl. č. 3

Předmět činnosti
 1. Základním posláním CMZS je ochrana majetku, podpora drobného a středního podnikání, ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů ve vztazích k orgánům státní správy, podnikům a k zahraničí. K tomuto poslání plní CMZS zejména tyto úkoly:
  1. Zastupuje členy CMZS v legislativním řízení při plnění zákona o živnostenském, podnikání, při jednání s orgány státní správy, živnostenskými společenstvy, podniky a organizacemi.
  2. Spolupracuje s centrálními úřady, pojišťovnami, výrobci a dovozci zámkové techniky a se všemi organizacemi se vztahem k ochraně majetku nebo pro zlepšení vzájemné informovanosti v profesních technických, ekonomických a jiných otázkách.
  3. Organizuje odborná školení, zkoušky praktiků, odborníků i znalců a vydává příslušná osvědčení. Pečuje o trvalý růst odbornosti členů CMZS.
  4. Dbá na zvýšení bezpečnosti mechanických zabezpečovacích systémů.
  5. Prosazuje postupné zavádění kategorizace zámkové techniky a upřesňuje tak systém zabezpečení objektů v závislosti na výši chráněných hodnot a systému pojišťění.
  6. Zajišťuje a sjednocuje názory členů na společné uplatňování zájmů CMZS. Hájí zájmy členů v případech diskriminace, při porušování platných zákonů nebo při prosazování návrhů. Uplatňuje represe proti členům, kteří se morálně nebo odborně provinili, nebo poškodili dobré jméno CMZS.
  7. Informuje členy o nových zámkových systémech, o právních, ekonomických.
  8. Vydává Zpravodaj CMZS s informacemi pro členy CMZS o odborných problémech a o možnosti obchodní spolupráce.
  9. Navazuje a udržuje vztahy s odbornými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí.

Čl. č. 4

Členství v CMZS
 1. Členem CMZS mohou být fyzické i právnické osoby pracující v oboru mechanických zabezpečovacích systémů na základě příslušného oprávnění, nebo fyzické i právnické osoby zabývající se profesně i zájmově problematikou ochrany majetku a osob.
 2. Členem CMZS mohou být fyzické osoby, které byly přijaty jako čestní členové. Čestní členové mají stejná práva a povinnosti jako členové CMZS. Nevztahuje se na ně čl. 5 odst. 2 písm. b).
 3. Členství se započítává od data podání přihlášky. Členství schvaluje valná hromada.
 4. Průkazem člena cechu je cechovní list nebo cechovní průkaz, který je platný 3 roky a je možné po schválení valnou hromadou jeho platnost prodloužit.

Čl. č. 5

Práva a povinnosti členů
 1. Práva členů
  1. podílet se na řízení činnosti CMZS prostřednictvím účasti na b),
  2. zúčastňovat se schůzí CMZS a valné hromady,
  3. dostávat informace o činnosti CMZS a o odborných profesních problémech,
  4. volit a být volen do orgánů CMZS,
  5. podílet se na akcích pořádaných CMZS,
  6. předkládat návrhy a námitky vedení CMZS a podklady do Zpravodaje CMZS,
 2. Povinnosti členů
  1. dodržovat stanovy a jednací řád CMZS,
  2. platit řádně a včas členské příspěvky,
  3. vědomě nepoškozovat zájmy CMZS,
  4. oznamovat vedení cechu změny ve své činnosti a sídle,
  5. v případě sporu s jiným členem CMZS respektovat rozhodnutí vedení CMZS,
  6. propagovat činnost CMZS v rámci své působnosti,
  7. dbát na vysokou odbornou úroveň ve své činnosti.

Čl. č. 6

Orgány CMZS
 1. valná hromada,
 2. představenstvo,
 3. dozorčí rada,
 4. odborné sekce,
 5. oblastní pobočky.

Čl. č. 7

Valná hromada
 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem CMZS. Je tvořena členy CMZS.
 2. Valná hromada zejména:
   Schvaluje a mění stanovy a jiné vnitřní předpisy. Volí a odvolává členy představenstva, dozorčí rady a ostatní funkcionáře CMZS. Může zrušit rozhodnutí představenstva přijatá v době mezi jednotlivými valnými hromadami. Schvaluje výroční zprávu, revizní správu za minulý rok a rozpočet na příslušný kalendářní rok. Rozhoduje o výši členských příspěvků.
 3. Valnou hromadu svolává představenstvo zpravidla jednou ročně. Je povinno ji svolat vždy, požádá-li o to 1/3 členů, nebo na žádost dozorčí rady. Je-li valná hromada svolána na žádost 1/3 členů, nebo na žádost dozorčí rady, je představenstvo povinno ji svolat do 60 dnů od splnění podmínky pro svolání, Každý člen musí být svolán písemnou pozvánkou odeslanou představenstvem nejméně 14 dní před jednáním. Pozvánka musí obsahovat návrh programu.
  1. Hlasování valné hromady je veřejné, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Každému členu náleží jeden hlas. Členy představenstva a dozorčí rady volí valná hromada vždy tajným hlasováním.
  2. Každá řádně svolaná valná hromada je usnášení schopná.
  3. Usnesení valné hromady je schválené, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných. Při rovnosti hlasů je rozhodnutí schválené, hlasoval-li pro něj cechmistr a jeden zástupce cechmistra.
  4. Rozhodnutí - usnesení valné hromady přijaté během jejího jednání nabývá platnosti schválením závěrečného usnesení valné hromady.
  5. Rozhodnutí - usnesení valné hromady je závazné pro všechny orgány CMZS i pro členy CMZS.

Čl. č. 8

Představenstvo
 1. Představenstvo řídí činnost CMZS mezi zasedáními valné hromady. Představenstvo za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Představenstvo má nejméně 5 členů volených valnou hromadou.
  1. Představenstvo se schází nejméně 1x za čtvrt roku. Usnášení schopné je zúčastní-li se jednání nadpoloviční většina členů.
  2. Požádá-li 1/3 členů představenstva, je cechmistr povinen svolat zasedání i vícekrát do čtvrtletí.
 3. Představenstvo volí ze svého středu cechmistra, 2 zástupce cechmistra a pokladníka. Způsob volby i odvolání stanoví jednací řád.
 4. Představenstvo zejména:
  1. Dbá na odborný růst členů cechu a kvalitu poskytovaných služeb jednotlivými členy cechu.
  2. Svolává valnou hromadu a připravuje podklady pro její jednání.
  3. Může vytvářet komise a jmenuje jejich členy.
  4. Řídí činnost CMZS v obdobní mezi valnými hromadami.
  5. Rozhoduje o věcech, které nejsou vyhrazeny valné hromadě.
  6. Uzavírá smlouvy o spolupráci.
  7. Předkládá valné hromadě návrh výroční zprávy, uzávěrku hospodaření za minulý rok a návrh na výši členských příspěvků.
  8. Jmenuje a odvolává členy vysílané do spolupracujících sdružení.
  9. Odpovídá za hospodaření cechu.
  10. Vyřizuje podněty a stížnosti členů CMZS a odpovídá stěžovateli do 30 dnů.
 5. Statutárním orgánem CMZS je cechmistr a 2 zástupci cechmistra, každý samostatně. Každý z nich se řídí rozhodnutím valné hromady a představenstva. Za svou činnost odpovídá představenstvu.
 6. Cechmistr zejména:
  1. Svolává a řídí zasedání představenstva.
  2. Zastupuje cech navenek a jedná jeho jménem.
  3. Dohlíží na činnost členů představenstva.
  4. Předkládá, po projednání v představenstvu, valné hromadě návrh na odvolání členů představenstva.
  5. V případě nepřítomnosti cechmistra zastupují zástupci cechmistra v určeném pořadí.

Čl. č. 9

Dozorčí rada
 1. Dozorčí rada je složena ze 3 členů volených valnou hromadou.
 2. Členové dozorčí rady nesmějí být členy představenstva.
 3. Členové dozorčí rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu. Předseda řídí činnost rady. Předseda dozorčí rady, nebo jím určený zástupce má právo zúčastnit se jednání představenstva s hlasem poradním.
 4. Dozorčí rada:
   Vyjadřuje se k návrhu roční uzávěrky a k návrhu rozpočtu. Vyjadřuje se k materiálům o hospodaření CMZS a nejméně jednou za 6 měsíců podává o něm písemnou zprávu předsedovi cechu. Vznáší námitky proti činnosti představenstva a CMZS odporujícím stanovám a právním normám.

Čl. č. 10

Sekretariát
 1. K zabezpečení činnosti CMZS může představenstvo zřídit sekretariát, který je výkonným orgánem cechu. Sekretariát zabezpečuje činnosti cechu po stránce organizační, administrativní a hospodářské.
 2. Činnost sekretariátu řídí cechmistr nebo jím pověřený člen představenstva.
 3. Pracovníci sekretariátu mohou jednat jménem cechu ve věcech týkajících se sekretariátu a zmocnění daného jim cechmistrem.

Čl. č. 11

Pobočky CMZS
 1. Podle rozhodnutí valné hromady může cech zřídit pobočky, které sdružují členy CMZS v dané oblasti.
  1. V čele každé pobočky je zástupce volený představenstvem nebo členy pobočky.
  2. Předseda pobočky pro danou oblast je členem představenstva CMZS.
  3. Hlavním úkolem pobočky je koordinace úkolů stanovených CMZS a přenos připomínek a námětů pro představenstvo.

Čl. č. 12

Odborné sekce
 1. K zajištění růstu kvality jednotlivých odborných skupin v CMZS může představenstvo zřídit odborné sekce. V čele každé sekce je mistr. Mistr je členem představenstva. Počet mistrů v představenstvu se řídí počtem sekcí. Mistr jmenuje a odvolává představenstvo.

Čl. č. 13

Zásady hospodaření
 1. Hospodaření CMZS se řídí rozpočtem a obecně platnými předpisy.
  1. Příjmy CMZS jsou zejména z členských příspěvků, výnosy ze školení, dotace, dary apod.
  2. Členský příspěvek se stanoví na 1 rok. Člen CMZS je povinen příspěvek uhradit do 30 dnů od vzniku členství. v dalších letech do 30. 6. Nezaplatí-li člen členský příspěvek ve stanovené lhůtě pozastavují se jeho členská práva do dne uhrazení příspěvku.
  3. v případě zániku členství se členské příspěvky nevracejí.
  4. Právo disponovat s finančními prostředky cechu má cechmistr a jeho zástupci prostřednictvím pokladníka.
  5. Zprávu o hospodaření CMZS předkládá pokladník cechmistrovi 1x za čtvrt roku a cechmistr valné hromadě 1x za rok.

Čl. č. 14

Ukončení členství
 1. Členství v CMZS může být ukončeno:
  1. Písemnou žádostí člena.
  2. V případě prodlení s platbou členských příspěvků větším jak 6 měsíců členství zaniká. Zánik členství schvaluje valná hromada nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
  3. V případě úmrtí člena CMZS zaniká členství automaticky.
  4. Návrh na ukončení členství může po projednání podat představenstvo z důvodů porušení povinností a etiky. Představenstvo předloží návrh na ukončení členství valné hromadě Členství je ukončeno v případě schválení návrhu nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

Čl. č. 15

Zánik CMZS

CMZS zaniká rozhodnutím valné hromady a rozpuštěním cechu. o způsobu vypořádání práv a závazků rozhodne valná hromada.

Čl. č. 16

Všeobecná ustanovení
 1. Volební období CMZS je tříleté. Volby jsou přímé a tajné. Přípravu voleb a vyhlášení výsledků stanoví jednací řád CMZS.
 2. Na všech úrovních cechu platí zásady:
  1. Usnášecí schopnost je zajištěna nadpoloviční většinou přítomných,.
  2. v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas cechmistra.
 3. Pro rozhodnutí o zániku CMZS je třeba souhlasu 3/5 všech členů cechu.
 4. Podrobnosti o systému jednání představenstva a voleb cechu stanoví jednací řád vydaný představenstvem CMZS.

V Praze dne 15.5.1996

Partneři

 • SOUSEDE.CZ

  Správa SVJ a BD online - Sousede.cz | Web pro Společenství vlastníků, bytová družstva
 • ELF

  European locksmith federation convention 2017
 • FORD

  Ford Connect
 • Ministerstvo Vnitra ČR

  Ministerstvo Vnitra ČR
 • MVČR - odbor prevence

  MVČR - odbor prevence
 • Hospodářská komora ČR

  Hospodářská komora ČR
 • Policie ČR

  Policie ČR
 • ASOCIACE GRÉMIUM ALARM

  ASOCIACE GRÉMIUM ALARM
 • Zavřít dveře nestačí

  Zavřít dveře nestačí
 • ELF

  ELF
 • SAVE KEY

  Save Key
 • MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA

  Městská Policie Praha
 • SECURITY MAGAZÍN

  Security Magazín
 • AZKS

  Asociace zámkových a klíčových služeb
 • SelectaDNA

  SelectaDNA